Danh sách ân nhân

1, Anh Hà Văn Hiền: 500,000 VND

2, Anh Đinh Văn Cường: 300,000 VND

3, Anh Hà Văn Phúc: 2,000,000 VND

4, Anh Huy con ông Hoa: 1,500,000