Điều lệ của Hội Khuyến Học

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3323 | Cật nhập lần cuối: 12/12/2013 3:08:06 AM | RSS

ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN HỌC LÀNG PHI LỘC

Điều 1. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Hội Khuyến học làng Phi Lộc (viết tắt: Hội Khuyến Học).

2. Tên tiếng Anh: Phi Loc Association for Promoting Education.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Khuyến Học Làng Phi Lộc được thành lập trong tinh thần vô vị lợi với mục đích khuyến khích con cháu trong làng Phi Lộc học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, học sinh nghèo có tinh thần vượt khó và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn cho con cái theo học

Điều 3. Vị trí, tư cách pháp nhân, trụ sở của Hội

2. Hội tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động và các vấn đề liên quan, phạm vi hoạt động trong làng Phi Lộc.

4. Hội đặt trụ sở tại nhà anh Cao Khang

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội Khuyến học có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng làng Phi Lộc ngày càng phát triển.

2. Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện học tập và những người có năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước;

3. Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, thực hiện sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

Điều 5. Ban cán sự

1. Làm việc không hưởng lương, có tinh thần trong công tác Hội, đóng góp và chia sẻ khi có điều kiện

Điều 6. Nghĩa vụ của Ban cán sự

1. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, các quy định của Hội;

2. Tích cực học tập và vận động mọi người học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt;

3. Sinh hoạt và hoạt động trong các tổ chức của Hội.

Điều 7. Quyền lợi

Hội viên có quyền:

1. Được bàn bạc, thảo luận công việc của Hội, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và sự nghiệp giáo dục;

2. Bầu cử, đề cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội;

3. Được Hội tạo điều kiện thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội;

4. Xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.

Điều 8. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tuân thủ sự lãnh đạo của Trưởng Hội

2. Tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số, tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, Điều lệ Hội và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật;

3. Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các tổ chức Hội; liên kết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, kinh tế, khoa học, văn hoá, giáo dục trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

4. Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài;

Điều 9. Ban Kiểm tra

1. Tẩt cả các hoạt động được minh bạch trên Website Philocquetoi.com để mọi người theo dõi

Điều 10. Khen thưởng

Tổ chức thuộc Hội, cán bộ, hội viên có thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài; các thầy cô giáo dạy tốt; học sinh học tốt; các tập thể và cá nhân tích cực hoạt động, ủng hộ, tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội khen thưởng hoặc được đề nghị Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Kỷ luật

Tổ chức trực thuộc Hội, cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật hoặc hoạt động sai trái với Điều lệ và các Nghị quyết của Hội, tuỳ theo mức độ mà bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, khai trừ hoặc giải thể. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất, ngoài hình thức kỷ luật, còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.