XIN MẸ THƯƠNG NHỮNG ĐỨA CON CÔI CÚT

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2449 | Cật nhập lần cuối: 12/16/2013 11:13:47 AM | RSS
XIN MẸ THƯƠNG NHỮNG ĐỨA CON CÔI CÚT

Mẹ ơi Mẹ! Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Mẹ thông ban ơn Chúa tự trời cao

Mẹ Nữ vương thần thánh ở thiên trào

Mẹ rất xứng danh hiệu Hằng Cứu Giúp!

Xin Mẹ thương những đứa con côi cút!

Đang bị ba thù vây bủa xung quanh*

Chúng tấn công và múa vuốt nhe nanh

Chúng trù dập, làm những điều gian ác!

Cùng nguyện cầu, đàn con Mẹ ca hát

Xin Chúa thương ban ơn đánh động lòng

Cho Công bằng và Nhân ái, Bao dong

đến ngự trị nơi cuộc đời hung hiểm!

Phép lạ Mẹ làm, xưa nay không hiếm

Mẹ ban Bình an, Tương ái, Tương thân

Để Thiện căn và Bác ái nẩy mầm

Để danh Chúa Nhân Lành được cả sáng!

Để thế giới này thoát vòng mê loạn

Người trở nên chính trực, biết thương nhau

Để lời Chúa về thưởng phạt đời sau

Sẽ mãi mãi là phương châm cứu độ!

Mẹ ơi Mẹ! Xin Mẹ thương hỗ trợ

Chúng con dâng Yêu mến với lời kinh

Cho chúng con Nhẫn nhục, đức Hi sinh

Để xứng đáng đoàn con yêu của Mẹ!