câu 401-450

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2668 | Cật nhập lần cuối: 6/24/2013 5:01:14 AM | RSS

400. Đức Giê-su còn tiếp tục hiện ra với các Tông đồ sau khi Người sống lại bao nhiêu ngày?

a năm mươi ngày

b bốn mươi ngày

c sáu mươi ngày

Ø b / Cv 1,3

401. Theo sách Công vụ Tông đồ, Đức Giê-su lên trời trong……

a đám mây

b xe bằng lửa

c phi thuyền

Ø a / Cv 1,9

402. Ông Mát-thi-a đã được chọn thay thế ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 1,15-26

403. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ, các ông nói được nhiều thứ tiếng khác nhau.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 2,4

404. Sau bài giảng của thánh Phê-rô vào ngày lễ Ngũ Tuần, có bao nhiêu người tin theo Đức Giê-su?

a 500

b 5000

c 3000

Ø c / Cv 2,22

405. Vào thời Giáo Hội sơ khai, tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 2,44

406. “Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng có cái này tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !” Thánh Phê-rô nói với ai?

a người bại liệt ở hồ Bê-da-tha

b người ăn xin què chân bên ngoài Đền Thờ

c người phong cùi ở Giê-ri-cô

Ø b / Cv 3,1-6

407. Thánh Phê-rô đã chữa một người què từ khi lọt lòng mẹ ở Cửa Đẹp Đền Thờ vào giờ thứ mấy?

a giờ thứ ba

b giờ thứ sau

c giờ thứ chín

d giờ thứ mười một

Ø c / Cv 3,1-8

408. Điều gì xảy ra cho thánh Phê-rô và thánh Gio-an vì chống lại lệnh cấm rao giảng?

a họ trở nên bạn thân của thượng tế

b họ bị đuổi đi khỏi Giê-ru-sa-lem

c họ bị bắt giam

d họ bị ném đá

Ø c / Cv 4,3

409. Ai đã đem tiền biếu các Tông Đồ để xin được quyền đặt tay ban Thánh Thần?

a ông Si-môn

b ông Sao-lô

c ông Co-nê-li-ô

Ø a / Cv 8,18-19

410. Thánh Phi-líp-phê đã làm phép rửa cho một viên thái giám của nước …………

a La-mã

b Ai-cập

c Xơ-va

d Ê-thi-óp

Ø d / Cv 8,26-39

411. Ông Sao-lô đã thấy thị kiến trên đường Đa-mát và tin vào Đức Giê-su.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 9,1-18

412. Thánh Phao-lô được cứu thoát do các môn đệ của ông đã đưa ông ra ngoài tường thành bằng một cái thúng. Đó là thành nào?

a Cô-rin-tô

b Rô-ma

c Đa-mát

d A-rê-ô-pa-gô

Ø c / Cv 9,19-25

413. Các môn đệ của Đức Giê-su mau mắn tiếp đón Sao-lô vào nhóm của họ.

a đúng

b sai

Ø b / Cv 9,26

414. Tại Lốt, thánh Phê-rô đã chữa bệnh tê bại cho ai ?

a bà Ta-bi-tha

b ông Si-mon

c anh Ê-nê

d ông Co-nê-li-ô

Ø c / Cv 9,32-35

415. Ở Gia-phô, thánh Phê-rô làm cho một người chết sống lại.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 9,36-41

416. Khi từ chỗ ông Co-nê-li-ô, các sứ giả đến tìm ông Si-mon để nói chuyện, họ thấy ông đang cầu nguyện ở đâu ?

a sân sau vườn

b trên mái nhà

c trong phòng kín

Ø b / Cv 10,9-17

417. Ở nơi nào mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là “ki-tô hữu” ?

a Giê-ru-sa-lem

b An-ti-ô-ki-a

c Rô-ma

d A-thê-na

Ø b / Cv 11,26

418. Khi hai ông Ba-na-ba và Sao-lô giảng dạy giữa dân ngoại, hai ông đã cẩn thận không bao giờ vào các hội đường Do-thái.

a đúng

b sai

Ø b / Cv 13,2.5

419. Hai thánh Phao-lô và Ba-na-ba đã chuyển qua giảng dạy cho dân ngoại trong khi trước đó họ chỉ giảng dạy cho dân Do-thái. Tại sao ?

a vì những người Do-thái không tin họ

b vì nhà vua cấm không cho giảng dạy người Dothái

c vì người Do-thái bị bắt đi đày

Ø a / Cv 13,46

420. Ở thành nào mà thánh Phao-lô và Ba-na-ba được coi là thần linh mặc lốt người phàm ?

a Lýt-ra

b Đe-bê

c Thê-sa-lô-ni-ca

d Ê-phê-xô

Ø a / Cv 14,8-12

421. Thánh Phao-lô và thánh Ba-na-ba đã bất đồng quyết liệt và đã chia tay nhau trong một thời gian.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 15,37-41

422. Bởi vì có sự bất đồng giữa họ, thánh Phao-lô và Ba-na-ba chia tay nhau.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 15,39

423. Sau khi chia tay nhau, thánh Ba-na-ba đem theo ông Mác-cô, còn thánh Phao-lô đem theo …………

a ông Xi-la

b ông Gio-an

c ông A-pô-lô

Ø a / Cv 15,39-40

424. Thánh Phao-lô đã chọn ông Ti-mô-thê làm môn đệ ở đâu?

a Ê-phê-xô

b Ga-lát

c Xy-ri

d Lýt-ra

Ø d / Cv 16,1-3

425. Thánh Phao-lô thấy một thị kiến có một người Ma-kê-đô-ni-a xin ông đến giúp đỡ và ông đã đến với họ.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 16,9-10

426. Viên cai ngục, người đã cùm chân hai ông Phao-lô và Xi-la, cuối cùng đã được rửa tội.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 16,27-33

427. Sau bài giảng đầu tiên ở đồi A-rê-ô-pa-gô, có rất nhiều người Hy-lạp tin theo và chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su.

a đúng

b sai

Ø b / Cv 17,32-34

428. Tại sao thánh Phao-lô đến ở với ông bà A-qui-la và Pơ-rít-ki-la ở Cô-rin-tô ?

a vì họ làm nghề dệt lều, nghề mà ông cũng làm

b vì họ mời ông vào nhà mình

c vì họ muốn nghe giảng

Ø a / Cv 18,1-3

429. Các người Do-thái làm nghề trừ quỷ đã lấy danh Đức Giê-su mà trừ quỷ và họ đã thành công.

a đúng

b sai

Ø b / Cv 19,13-16

430. Ông Đi-mết-ri-ô, thợ bạc ở Ê-phê-xô, lo lắng vì những bài giảng của thánh Phao-lô ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 19,24-27

431. Ở Trô-a, thánh Phao-lô đã làm cho một người chết sống lại.

a đúng

b sai

Ø a / Cv 20,7-12

432. Thánh Phao-lô đã gọi thượng tế Kha-na-ni-a là cái gì khi ông này sai thuộc hạ đánh vào miệng thánh Phao-lô?

a “ngôi mộ trắng xóa”

b “đồ ngu xuẩn”

c “bức tường tô vôi”

d “tử thần”

Ø c / Cv 23,3

433. Vấn đề nào được nêu ra trước Thượng Hội Đồng ở Giê-ru-sa-lem làm cho thánh Phao-lô được giải thoát ?

a kẻ chết sống lại

b ăn thịt không thanh sạch

c nộp thuế

d sự cắt bì của dân ngoại

Ø a / Cv 23,6

434. Điều gì xảy ra cho thánh Phao-lô khi ông đáp tàu đi Rô-ma ?

a ông bị đắm tàu

b ông bị quăng xuống biển

c ông trốn khỏi bọn lính canh

Ø a / Cv 27,6-44

435. Đức Giê-su bị một con rắn cắn, nhưng Người giũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì.

a đúng

b sai

Ø b / Cv 28,3-5

436. Sự tường thuật của sách Công vụ Tông đồ có trọng tâm là cuộc đấu tranh và mối bất đồng của các ki-tô hữu tiên khởi.

a đúng

b sai

Ø b /

437. Thánh Phao-lô không muốn đến với các tín hữu ở Rô-ma.

a đúng

b sai

Ø b / Rm 1,15

438. Nhóm người nào được nghe Tin Mừng cứu độ đầu tiên ?

a người Sa-ma-ri-a

b người Do-thái

c người Hy-lạp

Ø b / Rm 1,16

439. Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng có một số người sẽ được cứu độ, ngay cả khi họ không nghe biết Lề Luật.

a đúng

b sai

Ø a / Rm 2,14-15

440. Thánh Phao-lô nói người ta được nên công chính bởi …

a Lề Luật

b lòng tin

c việc tốt

Ø b / Rm 3,28

441. Theo thư Rô-ma, “Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là …………”

a đau khổ

b bệnh tật

c cái chết

d già lão

Ø c / Rm 6,23

442. Theo thư Rô-ma, “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ”

a ai còn chống lại được chúng ta

b ai còn tranh tụng với ta được

c chúng ta còn sợ gì ai

d chúng ta không lo lắng gì

Ø a / Rm 8,31

443. Theo thánh Phao-lô, người ta được chọn lựa không phải vì mong muốn hay là chạy vạy, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa.

a đúng

b sai

Ø a / Rm 9,16

444. Thánh Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ chiến thắng sự ác bằng …………

a sức mạnh của Lề Luật

b sự nhẫn nại

c sự thiện

Ø c / Rm 12,21

445. Thánh Phao-lô lo lắng các ki-tô hữu ở Cô-rin-tô ………

a có quá nhiều nhà thờ

b quá giàu có

c có bè phái giữa họ

Ø c / 1 Cr 1,11

446. Theo thánh Phao-lô, Thiên Chúa đã chọn sự yếu kém của thế gian để hạ nhục những kẻ hùng mạnh.

a đúng

b sai

Ø a / 1 Cr 1,27

447. Theo thánh Phao-lô, “Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy …………”

a cố gắng gìn giữ cho vững bền

b trở nên điên rồ, để được khôn ngoan thật

c chứng minh chúng bằng việc làm

Ø b / 1 Cr 3,18

448. Thánh Phao-lô rao giảng ở Cô-rin-tô như người cha nói với con cái.

a đúng

b sai

Ø a / 1 Cr 4,15

449. Thánh Phao-lô cấm rất ngặt các ki-tô hữu ăn thịt cúng.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Cr 8,1-12 ; 10,23-28

450. Thánh Phao-lô tự hào rằng mình có thể rao giảng Tin Mừng.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Cr 9,16