Phiên dịch Anh Việt

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3183 | Cật nhập lần cuối: 8/21/2013 9:23:02 AM | RSS

Phiên dịch Anh Việt

Phiên dịch Anh – Việt là một quá trình truyền đạt nội dung giữa hai ngôn ngữ Anh Việt qua phương tiện giao tiếp chính là ngôn từ. Chính vì vậy, người dịch cần thụ đắc cách diễn đạt cả hai ngôn ngữ. Phiên dịch viên cũng cần sự nhạy bén trong việc nắm bắt và chắt lọc thông tin cần diễn đạt, nhằm đi sát nội dung cũng như truyền đạt những nội dung cần thiết.

English-Vietnamese Interpretation

English-Vietnamese Interpretation is a process between English and Vietnamese through spoken language. The interpreters must be good at both languages. They also need to have flexibility in grasping and selecting information in order to fix the content as well as trasmit indispensible ideas