Phiên dịch chính xác

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3250 | Cật nhập lần cuối: 8/25/2013 9:11:53 AM | RSS

Phiên dịch chính xác

Trong phiên dịch, người phiên dịch đóng vai trò là cầu nối giữa người muốn truyền tải thông tin và người tiếp nhận thông tin. Thông tin có đến được với người tiếp nhận một cách chính xác hay không đều tùy thuộc phần lớn vào năng lực, trình độ của mỗi thông dịch viên.

Đối với phiên dịch, có nhiều quan niệm về tính chính xác, nhưng thực ra không có khái niệm bản dịch của người nào là cuối cùng bởi vì mỗi người dịch sẽ chọn một cách thức diễn đạt và truyền tải khác nhau. Tuy nhiên bất kì một phiên dịch viên nào cũng đều biết rằng: Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của phiên dịch là phải đảm bảo được tính chính xác của phát ngôn.

Rất nhiều lĩnh vực phiên dịch đòi hỏi tính chính xác cao như phiên dịch cấp nhà nước hay phiên dịch ngoại giao, phiên dịch chuyên ngành,… vì thế ngoài những yêu cầu khắt khe của ngành này về chuyên môn, người phiên dịch đòi hỏi phải có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cao.

Accuracy in interpretation translation

In interpretation job, an interpreter plays a role of a bridge between speakers and listeners. The information correctly conveyed with full meaning is mainly depends on the competence and proficiency of interpreters.

For interpretation, there are a lot of definitions about accuracy, but in fact there is no concept of final or unique translation version because each person may have his or her own way to convey the message. However, every interpreter is aware that one of the foremost principles is to guarantee the accuracy in interpretation.

The events in which accuracy is a must are governmental events, conferences, diplomatic events, specific major interpretation, ect. That is the reason why besides hard-bitten requirements to lead a life by this job, work ethics and responsibility is a must for those who long to be an interpreter.