Phiên dịch forum

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3023 | Cật nhập lần cuối: 8/14/2013 5:14:45 AM | RSS

Phiên dịch forum

Diễn đàn thường là nơi các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hoặc tổ chức nhóm các nước ở một số khu vực,…họp bàn về các vấn đề chung trên toàn cầu như vấn đề về biển, tài nguyên, môi trường, kinh tế,….

Các diễn đàn này thu hút khá nhiều các chính trị gia, giới học giả quan tâm. Vì thế, những phiên dịch viên muốn tham gia vào công tác phiên dịch cho các diễn đàn đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có kiến thức, có trình độ chuyên môn nhất định và nhất là phải có sự tập trung cao độ để có thể đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của giới lãnh đạo, giới học giả.

Forum interpretation translation

Forum is a very popular means for international organizations, non-governmental organizations, or groups of some countries in some areas of the world… to discuss global issues such as those about sea, natural resources, economy…

These forums attract a lot of politicians and scholars. Therefore, interpreters who want to work for these forums shall be experienced enough, have a lot of knowledge, and reach a certain level of their major and have extreme concentration to meet the harsh needs of leaders, and scholars.