Phiên dịch hợp đồng

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3166 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2013 5:17:20 AM | RSS

Phiên dịch hợp đồng

Phiên dịch viên ngoài công việc cố định, họ còn nhận làm phiên dịch theo hợp đồng, chẳng hạn như: hợp đồng hàng hải, hợp đồng kinh tế,…những hợp đồng phiên dịch này giúp họ có nhiều cơ hội học hỏi, tự rèn luyện bản thân trong các lĩnh vực khác nhau.

Người dịch nếu muốn nhận được nhiều hợp đồng phiên dịch thì phải luôn tạo ấn tượng tốt với khách hàng về khả năng phiên dịch cũng như kiến thức của mình bởi vì chỉ cần một lần mất uy tín với khách hàng là phiên dịch viên khó có cơ hội dịch thêm những hợp đồng khác.

Interpretation translation of Contracts

Besides a fixed job, interpreters also work when needed such as marinetime Agreement, business Agreement… These Agreements help interpreters have more chances to self-study and self-improve in different fields.

If an interpreter wants to have a lot of Agreements asking for their service, they have to know how to make good impression to clients about their interpretation skill as well as their knowledge because once they lose prestige, it is hard for them to earn more money by other Agreements.