Phiên dịch PR

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3198 | Cật nhập lần cuối: 8/18/2013 1:18:54 PM | RSS

Phiên dịch PR

PR ( public relations ) hay quan hệ công chúng là một nghề đang “hot” và thu hút nhiều bạn trẻ năng động muốn thử sức trong lĩnh vực này. Công việc chính của một PR là nhằm tạo dựng mối quan hệ giữa khách hàng và sản phẩm. Thành công của PR góp một phần không nhỏ vào thành công của doanh nghiệp, tổ chức. Vì thế, khi phiên dịch trong lĩnh vực này, dịch giả cần lưu ý điều quan trọng nhất và khó nhất là chuyển tải được phần tinh thần của PR, tinh thần của sản phẩm.

Phiên dịch viên nên tham khảo, cập nhật các thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực kinh tế - thương mại, tiếp thị, quảng cáo,… để làm bản dịch của mình tinh tế và đặc sắc.

Public Relations Interpretation translation

PR is now a hot job attracting lots of young people to try their ability in this field. The main job of a PR is to build up a relationship between client and product. The success of PR plays a rather big role in the success of an enterprise, organization. Therefore, while working in this field, interpreters need to know that the essential and hardest job is to fully express the spirit of PR, of a product.

Interpreters should refer and update terms related to economy – trade, marketing, promotion… to make the translation more colorful and special.