Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3545 | Cật nhập lần cuối: 9/19/2013 3:51:24 AM | RSS

Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ


Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
1. cuff

cufves
cuffes
cuffs
cuffes
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
2. mouse

mouses
mices
mice
micess
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
3. sister-in-law

sister-in-laws
sisters-in-laws
sisters-ins-laws
sisters-in-law
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
4. ox

oxen
oxe
ox
oxan
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
5. tooth

teeth
tooth
tooths
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
6. woman

womans
womens
women
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
7. foot

foots
feet
feets
footes
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
8. kitten

kitten
kittens
kitens
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
9. mosquito

mosquito
mosquitoss
mosquitoes
mosquitos
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
10. lady

ladys
ladies
ladyes
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
11. child

children
childs
child
childrens
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
12. man

man
men
mans
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
13. goose

goose
gooses
geese
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
14. gentleman

gentlemen
gentlemans
gentlemens
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
15. story

storys
stories
storyes
storie
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
16. sheep

sheeps
sheep
sheap
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
17. potato

potatoe
potatoes
potatos
potatoe
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
18. house

housess
house
houses
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
19. loaf

loafs
loaves
loafes
loave
Chọn dạng số nhiều đúng của danh từ
20. fish

fishes
fish
fishs