HỆ THỐNG LIÊN HIỆP QUỐC

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3452 | Cật nhập lần cuối: 9/25/2013 2:09:19 PM | RSS
HỆ THỐNG LIÊN HIỆP QUỐC

UN : United Nations / UNO : United Nations Organization :
gồm 6 cơ quan chính
_ General Assembly : Đại hội đồng
_ Security Council : Hội đồng bảo an
_ Economic and Social Council - ECOSOC : Hội đồng kinh tế-xã hội
_ Trusteeship Council : Hội đồng quản thác
_ International Court Of Justice : Tòa án quốc tế
_ Secretariat : Ban thư ký

_ WFP : World Food Program : Chương trình lương thực thế giới
_ UNEP :
UN Environment Program
: Chương trình LHQ về môi trừơng
_ UNDP/ PNUD :
UN Development Program
: Chương trình LHQ về phát triển
_ UNHCR :
UN high Commisioner for Refugees
: Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn
_ WFC :
World Food Council
: Hội đồng lương thực thế giới
_ UNCTAD :
UN Conference on Trade and Development
: Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển
_ UNFPA :
UN Fund for Population Activities
: Quỹ hoạt động dân số LHQ
_ UNICEF :
UN Children's Fund
: quỹ nhi đồng LHQ
_UNIDO :
UN Industrial Development Organization
: Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp
_ UNITAR :
UN Institude for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

_ UNESCO : UN Educational,Scientific and Cultural Organization : Tổ chức LHQ về giáo dục, khoa học và văn hóa
_ FAO :
Food and Agriculture Organization of the Un
: Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp
_ WHO :
World Health Organization
: Tổ chức y tế thế giới
_ WB :
World bank
: Ngân hàng thế giới
_ IAEA :
International Atomic Energy Agency
: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
_ UPU :
Universal Postal Union
: Liên minh bưu chính thế giới
_ ITU :
International Tele- communications Union
: Liên minh viễn thông thế giới
_ IBRD :
International Bank for Reconstruction and Development
: Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển
_ ILO :
International Labor Organization
: Tổ chức lao động quốc tế
_ IDA :
International Development Association
: Hiệp hội phát triển quốc tế
_ IFC :
International Finance Corporation
: Công ty tài chính quốc tế
_ IFAD :
International Fund for Agricultural Development
: Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp
_ IMF :
International Monetary Fund
: Quỹ tiềwn tệ quốc tế
_ ICAO :
International Civil Aviation Organization
: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
_ IMCO :
Intergovernmental Maritime Consultative Organization
: Tổ chức tư vấn liên chính phủ về hàng hải
_ WMO :
World Meteorological Organization
: Tổ chức khí tượng thế giới
_ WIPO :
World Intellectual Property Organization :Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

- ASEAN : Association of South East Asian Nations : Hiệp hội các nước Đông Nam Á
_ OPEC :
Organization of Petroleum Exporting Countries
: tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
_ EEC :
European Economic Community
: Khối thị trường chung châu âu
_ NATO :
North Atlantic Treaty Organi
zation : Khối Bắc Đại Tây Dương
_ OECD :
Organization for Economic Cooperation and Development
: tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển
_ TC :
Typhoon Commitee : Ủy ban bão

_ ESCAP : UN Economic and Social Commission for Asia and Pacifíc : Ủy ban ktế xã hội châu Á và Thái Bình Dương
_ ECWA :
UN Economic Commission for Western Asia
: Ủy ban ktế Tây Á
_ ADB :
Asia Development Bank
: Ngân hàng phát triển châu Á
_ Am Cham :
American Chamber of Commerce
: Phòng thương mại Hoa kỳ
_ APDC :
Asian and Pacific Development Ce
nter : Trung tâm phát triển châu Á Thái Bình Dương
_ ACCU :
Asian Cultural Center for UNESCO
: Trung tâm văn hoá châu Á phục vuh UNESCO
_ AIT :
Asian Institute of Technology : Viện kỹ thuật châu Á

- A.V : audio_visual (nghe nhìn)
- M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )
- C/C : carbon copy ( bản sao )
- P. S : postscript ( tái bút )
- e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )
- etc : et cetera (vân vân )
- W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )
- ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)
- VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )
- AD : Anno Domini : years after Christ’s birth (sau công nguyên )
- BC : before Christ ( trước công nguyên )
- a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )
- p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )
- ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )
- I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )
- B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )
- A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )

- APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
- AFTA : Atlentic Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch Đại Tây Dương
- Hoặc : Asean Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch các nước Đông Nam Á.
- AFC : Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
- AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á .
- ASEM : Asia- Europe Meeting : Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu.
- ADF : Asian Development Fund : Quỹ phát triên Châu Á.
- HDD : Hard Disk Drive : Ổ đĩa cứng

- FDD : Floppy disk drive : Ổ đĩa mềm
- LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng.