Nghi thức thánh lễ Anh-Việt

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 4486 | Cật nhập lần cuối: 10/29/2013 2:29:56 AM | RSS

Nghi thức thánh lễ Anh-Việt


Nghi Thức Thánh Lễ

Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002

Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005

The Order Of Mass

The Roman Missal, revised by Decree of the Second Vatican Council and published by authority of Pope Paul VI. The English translations of the prayers and responses given here are copyright 1970-1985 by the International Commission on English in the Liturgy (ICEL).

A. Nghi Thức Đầu Lễ

Introductory Rites

Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Cđ: Amen

Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
All: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc:

Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Or

Priest: The Lord be with you.

All: And also with you.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Priest: My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins.

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

All: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do;

and I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord, our God.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ: Amen

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

All: Amen.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Priest: Lord, have mercy.

All: Lord, have mercy.
Priest: Christ, have mercy.

All: Christ, have mercy.
Priest: Lord, have mercy.

All: Lord, have mercy.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.

Amen.

All: Glory to God in the highest,
and peace to his people on earth.
Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory.

Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer.

For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.

Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.

Cđ: Amen.

Priest: Let us pray.
[The priest sings or says the Opening Prayer,]
All: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

Liturgy Of The Word

Bài Đọc I, II (Xem phần "Bài đọc hôm nay" tại http://www.kinhthanhvn.org)

Kết thúc:

- Đó là Lời Chúa.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

First & second Reading: Click to see today readings

[At the end of the reading, the lector proclaims, and the people respond:]
Lector: The Word of the Lord.
All
: Thanks be to God!

Alleluia

Alleluia

Phúc Âm

- Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha (thầy).

- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh...[Ma-thêu, Mac-cô, Lu-ca hay Gioan] (Xem phần "Bài đọc hôm nay" tại ThanhLinh.net)

Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Kết thúc:

- Đó là lời Chúa.

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Gospel:

Deacon (or Priest): The Lord be with you.

All: And also with you.
Deacon (or Priest): A reading from the Holy Gospel according to... [Matthew, Mark, Luke, or John] Click to see today Gospel
All: Glory to you, Lord!

After the Gospel Proclamation:
Deacon (or Priest): The Gospel of the Lord.
All
: Praise to you, Lord Jesus Christ!

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

Amen.

NICENE CREED:

We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.


We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets.

We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come.

Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con

General Intercessions

All: Lord, hear our prayer.

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Liturgy Of The Eucharist

Linh mục dâng bánh và rượu.

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Presentation of the Gifts

Priest: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.
All: May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

Cđ: Amen.

[The priest sings or says this prayer, which is different for each Mass. At the end, the people respond:]
All: Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Priest: The Lord be with you.

All: And also with you.
Priest: Lift up your hearts.

All: We lift them up to the Lord.
Priest: Let us give thanks to the Lord, our God.

All: It is right to give him thanks and praise.

Lm: Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,….Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha Và đồng thanh tung hô rằng:

Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

All: Holy, holy, holy Lord,

God of power and might,
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Chủ tế truyền phép bánh và rượu

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin.

Giáo dân tung hô:

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,..... và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Priest: Let us proclaim the mystery of faith:
All
: A - Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.
or B - Dying you destroyed our death, rising you restored our life. Lord Jesus, come in glory.
or C - When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory.
or D - Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. You are the Savior of the World.

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Priest: Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, almighty Father, for ever and ever.
All: Amen!

D. Nghi Thức Hiệp Lễ

Communion Rite

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương...... và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us.

All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Priest: Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ.
All: For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cđ: Amen.

Priest: Lord Jesus Christ, you said to your apostles: I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live for ever and ever.

All: Amen

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau

Priest: The Peace of the Lord be with you always.
All: And also with you.

Deacon or Priest: Let us offer each other a sign of peace

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: grant us peace.

Chủ tế: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Priest: This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.
All: Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed

- Mình Thánh Chúa Kitô.

- Amen.

[- Máu Thánh Chúa Kitô.

- Amen.]

Communion Minister: The body of Christ. Communicant: Amen.
Communion Minister: The blood of Christ. Communicant: Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ. Kết thúc

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

Prayer after Communion

Priest: Let us pray.
[The priest sings or says the Prayer after Communion, which is different for each Mass. At the end, the people proclaim their consent.]
All: Amen

F. Nghi thức kết lễ

Concluding Rite

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cđ: Amen.

Phó tế hoặc Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.

Priest: May almighty God bless you,
the Father, and the Son, and the Holy Spirit.

All: Amen

Deacon or Priest: The Mass is ended, go in peace.

All: Thanks be to God!