Các loại câu trong tiếng Anh

[ point evaluation5/5 ]2 people who voted
Đã xem: 4598 | Cật nhập lần cuối: 2/2/2016 6:40:45 AM | RSS
Các loại câu trong tiếng Anh

Cũng giống như các loại mệnh đề, thường bị nghĩ là có rất nhiều, thật ra trong tiếng Anh chỉ có bốn loại câu thôi.

1. Simple Sentences
2. Compound Sentences
3. Complex Sentences
4. Compound-Complex Sentences (hoặc Mixed Sentences)

Chúng ta đi vào từng loại nhé:

1. Simple Sentences (câu đơn)

Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là có 1 chủ ngữ và 1 động từ. Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng 'and' hoặc có 2 động từ nối bằng 'and' nhưng vẫn là 1 câu đơn thôi.

I went to the supermarket yesterday.
Mary and Tom are playing tennis.
My brother ate a sandwich and drank beer.

2. Compound Sentences (câu kép/ ghép)

- Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ (như and, but, so, or...) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

His father is a doctor, and/but his mother is a writer.
We missed the bus, so we came to work late.

- Nếu hai mệnh đề ngắn quá, có thể không dùng dấu phẩy.

I talked and he listened.

Lưu ý: đây là lỗi thường gặp khi các bạn viết, vì trong tiếng Việt chúng ta có thể đặt dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính, thậm chí nhiều mệnh đề chính, nhưng tiếng Anh thì không thể, phải có liên từ.

3. Complex Sentences (câu phức)

- Có 1 mệnh đề chính và 1 hay nhiều mệnh đề phụ (nhưng thường là 1 mệnh đề phụ)

When I came, they were watching TV. (mệnh đề chính tô đậm)
We'll go out if the rain stops.(mệnh đề chính)

4. Compound-Complex Sentences (hoặc Mixed Sentences) (câu phức hợp)

- Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ và 1 hay nhiều mệnh đề phụ.

When I came, Mr Brown was watching TV, and Mrs Brown was reading. (mệnh đề chính)