Cụm danh động từ là gì?

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 5433 | Cật nhập lần cuối: 9/3/2017 6:39:10 AM | RSS

 Định nghĩa: Cụm danh động từ là một nhóm từ bắt dầu bằng một danh động từ (động từ tận cùng bằng đuôi “ing”). Nhóm từ này được gọi là cụm danh động từ vì nó được sử dụng như một danh từ (có chức năng như chủ ngữ hoặc tân ngữ):

Ví dụ: A famer hates spending money. (Cụm danh động từ làm tân ngữ cho hates)

Chúng ta cần chú ý cụm phân từ cũng bắt đầu bởi một động từ tận cùng bằng - ing nhưng làm chức năng của một tính từ.

- Cách dùng của cụm danh từ

Cụm danh động từ có chức năng của một danh từ. Cụm từ này có chức năng:

+ Làm chủ ngữ của động từ

Ví dụ: Hunting tigers was a favourite sport in many countries.

+ Làm tân ngữ cho động từ

Ví dụ: Children love reading fairy tales.

+ Làm bổ ngữ cho độnh từ

Ví dụ: The most interesting part of our trip was watching the sun setting.

+ Làm tân ngữ cho giới từ

Ví dụ: Many people relax by listening to music.

- Danh động từ và các đại từ sở hữu

Các đại từ sở hữu (my, your, his, her….) có thể dung trước danh động từ:

He dislikes my working late.

Chúng ta có thể dung danh từ ( nhưng không nên dung danh từ ở dạng sở hữu cách) trước danhdoongj từ.

They are looking forward to Mary coming.