Một số ngữ động từ thường gặp

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3392 | Cật nhập lần cuối: 12/26/2015 8:07:50 AM | RSS

48. Một số ngữ động từ thường gặp

Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu.

 • To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.

 • To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề

 • To call on: yêu cầu / đến thăm

 • To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)

 • To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về

 • To check out: điều tra, xem xét.

 • To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.

 • To check (up) on: điều tra, xem xét.

 • To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần

 • To come along with: đi cùng với

 • To count on = depend on = rely on

 • To come down with: mắc phải một căn bệnh

 • Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử

 • To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng)

 • To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)

 • To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.

 • To find out: khám phá ra, phát hiện ra.

 • To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được

 • To get through with: kết thúc

 • To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu

 • To get up: dậy/ tổ chức.

 • To give up: bỏ, từ bỏ

 • To go along with: đồng ý với

 • To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì

 • To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu)

 • To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì

 • To look after: trông nom, săn sóc

 • To look into: điều tra, xem xét

 • To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)

 • To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra

 • To point out: chỉ ra, vạch ra

 • To put off: trì hoãn, đình hoãn

 • To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ)

 • To run into sb: gặp ai bất ngờ

 • To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy

 • To take off: cất cánh <> to land

 • To take over for: thay thế cho

 • to talk over: bàn soạn, thảo luận về

 • to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)

 • to try out for: thử vai, thử giọng (1 vở kịch, buổi biểu diễn)

 • To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ

 • To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)