Report Speech (1)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3252 | Cật nhập lần cuối: 9/26/2017 6:13:51 PM | RSS

Report Speech (1)

 

A Hãy xét tình huống sau:

 

You want to tell somebody else what Tom said.

 

Tôi muốn kể cho ai đó điều Tom đã nói.

 

Có hai cách để diễn tả điều này:

 

Bạn có thể lặp lại lời Tom nói (direct speech - trực tiếp)

 

Tom said: “I’m feeling ill.”

 

Tom đã nói: “Tôi đang bị bệnh”

 

Hoặc bạn có thể dùng lối tường thuật gián tiếp (reported speech)

 

Tom said that he was feeling ill.

 

Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh.

 

Hãy so sánh:

 

Direct: Tom said I am feeling ill.

 

Reported: Tom said that he was feeling ill .

 

Trong văn viết chúng ta dùng dạng này để diễn tả lối tường thuật trực tiếp (direct speech)

 

B Khi chúng ta dùng reported speech, động từ chính của câu thường ở quá khứ (‘Tom said that…’)

 

Tom said that he was feeling ill.

 

Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh.

 

I told her that I didn’t have any money.

 

Tôi đã nói với cô ấy là tôi không có tiền.

 

Bạn cũng có thể bỏ that:

 

Tom said (that) he was feeling ill.

 

I told her (that) I didn’t have any money.

 

Thường dạng thức hiện tại trong câu trực tiếp (direct speech) được đổi sang quá khứ trong câu gián tiếp (reported speech):

 

am/is - was

 

are – were

 

do/does - did

 

will – would

 

have/has – had

 

can – could

 

want/like/know/go v.v… - wanted/ liked/ knew/ went v.v…

 

So sánh các câu trực tiếp và gián tiếp sau:

 

direct speech:

 

Bạn đã gặp Judy. Đây là một số câu cô ấy đã nói với bạn trong câu trực tiếp.

 

reported speech

 

Sau đó bạn kể cho ai đó những gì Judy nói. Bạn dùng cách nói gián tiếp.

 

directed speech

 

“My parents are very well.”

 

“Cha mẹ tôi rất mạnh khỏe.”

 

“I’m going to learn to drive.”

 

“Tôi sẽ học lái xe.”

 

“John has given up his job.”

 

“John đã bỏ việc rồi.”

 

“I can’t come to the party on Friday.”

 

“Tôi không thể đi dự tiệc vào ngày thứ sáu.”

 

“I want to go away for a holiday but I don’t know where to go.”

 

“Tôi muốn đi nghỉ xa nhưng tôi không biết đi đâu cả.”

 

“I’m going away for a few days. I’ll phone you when I get back.”

 

“Tôi sắp sửa đi xa ít ngày. Tôi sẽ gọi điện cho anh khi tôi về.”

 

reported speech

 

Judy said that her parents were very well.

 

Judy đã nói là bố mẹ cô ấy rất mạnh khỏe.

 

She said that she was going to
learn to drive
.

 

Cô ấy đã nói là cô ấy sắp học lái xe.

 

She said that John had given up his job.

 

Cô ấy đã nói là John đã bỏ việc rồi.

 

She said that she couldn’t come to the party on Friday.

 

Cô ấy đã nói là cô ấy không thể đi dự tiệc vào thứ sáu

 

She said that she wanted to go away for a holiday but (she) didn’t know where to go.

 

Cô ấy đã nói là cô ấy muốn đi nghỉ xa nhưng cô ấy đã không biết đi đâu.

 

She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back.

 

Cô ấy đã nói là cô ấy sắp sửa đi xa ít ngày và cô ấy sẽ gọi điện cho tôi khi cô ấy về.

 

C Thì quá khứ đơn past simple (did/saw/knew…) có thể được giữ nguyên trong câu gián tiếp reported speech, hoặc bạn cũng có thể đổi sang past perfect (had done/had seen/had known…)

 

direct: Tom said: “I’m woke up feeling ill, so I didn’t go to work.”

 

Tom đã nói: “Tôi đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên tôi đã không đi làm.”

 

reported Tom said (that) he woke up feeling ill, so he didn’t go to work. Or

 

Tom said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn’t gone to work.

 

Tom đã nói là anh ấy đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên anh ấy đã không đi làm.