Bài 3 - Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2933 | Cật nhập lần cuối: 9/6/2013 2:39:43 PM | RSS
Bài 3 - Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)

Bài 3 - Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)

Tóm tắt bài giảng

Bài giảng hôm nay sẽ giúp các bạn phân biệt được câu đúng (câu hoàn chỉnh) và câu sai để từ đó giúp các bạn tránh sử dụng những câu thiếu (mệnh đề phụ thuộc), câu thiếu dấu câu, liên từ và những câu sử dụng sai dấu câu.

Phần khởi động

Bạn hãy nhìn vào đoạn văn ở cột Problem (Có vấn đề) và gạch chân những câu đúng, câu hoàn chỉnh. Sau đó bạn hãy kiểm tra lại bên cột Solution (Đã giải quyết) xem mình đã làm đúng hay chưa. (Những câu được gạch chân là câu hoàn chỉnh.)

Problem Solution
Just the other day I came home from work as excited as I had ever been. The night before someone from Publisher's Clearinghouse had called. To tell me that I would be receiving a prize package worth potentially millions of dollars. I was so excited because, unlike other offers, this really sounded legitimate, it sounded to me as though I might really win something this time. I hastily opened the mailbox. Hoping to find the promised envelope. There it was. Between the Life magazine and the Fingerhut catalog. The promised letter. When I finally finished reading the entire mailing. I realized my chances were really no better with this contest than they had been for any other contest I had entered in the past and I was disappointed that I had spent so much time reading all of the material then I threw it all in the recycling basket and went to bed. Dejected. Just the other day I came home from work as excited as I had ever been. The night before someone from Publisher's Clearinghouse had called. To tell me that I would be receiving a prize package worth potentially millions of dollars. I was so excited because, unlike other offers, this really sounded legitimate, it sounded to me as though I might really win something this time. I hastily opened the mailbox. Hoping to find the promised envelope. There it was. Between the Life magazine and the Fingerhut catalog. The promised letter. When I finally finished reading the entire mailing. I realized my chances were really no better with this contest than they had been for any other contest I had entered in the past and I was disappointed that I had spent so much time reading all of the material then I threw it all in the recycling basket and went to bed. Dejected.

* Câu đúng (câu hoàn chỉnh)

+) Câu đúng là câu có động từ diễn tả hành động như: want, run, take, give, hoặc diễn tả trạng thái như am, is, are, was, were, be.

Tuy nhiên có rất nhiều câu có hơn một động từ. Động từ ở những câu dưới đây đã được gạch chân để giúp các bạn nhận biết dễ hơn.

Ví dụ

Bob and Alexandra both want a promotion. (động từ chỉ hành động)
Yurika drafted a memo and sent it to the sales department. (động từ chỉ hành động)
Herbert and Tan are the chief operators in this department. (động từ chỉ trạng thái)

+) Câu đúng là câu có chủ ngữ (người và sự việc để chỉ hành động hoặc đóng vai trò là thành phần chính trong câu).

Cũng giống như động từ, có rất nhiều câu có hơn một chủ ngữ.

Ví dụ

Bob and Alexandra both want a promotion.
Yurika drafted a memo and sent it to the sales department.
Herbert and Tan are the chief operators in this department.

+) Câu đúng là câu diễn tả một ý kiến hoàn chỉnh. Nói một cách khác, những cụm từ đó mang đầy đủ ý nghĩa. Đôi khi những cụm từ bao gồm cả chủ ngữ và động từ nhưng vẫn không thể hiện được một ý kiến hoàn chỉnh.

Các bạn hãy nhìn những ví dụ ở dưới đây. Chủ ngữ và động từ đã được bôi đen để giúp các bạn dễ nhận diện.

Ví dụ

Câu đủ
(Mệnh đề độc lập)
I left an hour earlier than usual.
Our team finished its year-end evaluation.
Roger tried to explain his position.
Câu thiếu
(Mệnh đề phụ thuộc)
If I left an hour earlier than usual.
When our team finished its year-end evaluation.
Whenever Roger tried to explain his position.

+) Phần tiếp theo sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn tại sao những câu dưới đây không được coi là câu hoàn chỉnh.

* Câu thiếu

Ở phần cuối của những ví dụ trên bạn có thể dễ dàng nhận thấy các câu thiếu thường dài hơn câu hoàn chỉnh. Nhưng câu thiếu thường có thêm từ ở đầu, những cụm từ còn lại giống hệt nhau. Những từ này được gọi là liên từ phụ thuộc. Nếu một nhóm từ bình thường có thể là câu đủ nhưng lại có liên từ phụ thuộc đứng đằng trước thì cần phải bổ thêm sung thành phần khác để có thể diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh.

Nói cách khác những mệnh đề phụ thuộc cần thêm những mệnh đề độc lập để hình thành câu có ý nghĩa. Các bạn hãy kiểm tra xem những câu thiếu trên đã được sửa lại như thế nào để trở thành câu hoàn chỉnh ở phần dưới đây.

If I left an hour earlier than usual, I would be able to avoid rush hour.
When our team finished its year-end evaluation, we all took the next day off.
Whenever Roger tried to explain his position, he misquoted the facts.

+) Những từ sau đây có thể được dùng như liên từ phụ thuộc:

After Once Until
Although Since When
As Than Whenever
Because That Where
Before Though Wherever
If Unless While

Đôi khi liên từ phụ thuộc cũng là một cụm từ chứ không đơn thuần chỉ là từ đơn.

Ví dụ

As if we didn't already know.
As though she had always lived in the town.
As long as they can still be heard.
As soon as I can finish my work.
Even though you aren't quite ready.
In order that we may proceed more carefully.

So that all of us understand exactly.

Những mệnh đề phụ thuộc chính là một dạng của câu thiếu. Các bạn hãy nhìn những câu hỏi dưới đây. Với mỗi câu hỏi, bạn hãy chọn xem câu nào là câu đủ và điền chữ cái tương ứng vào ô trống bên cạnh.

Word Group A Word Group B
1. We are ready for the next task. Washing the car.
2. Seeing the plane arriving. Heather's family rushed to the gate.
3. Broken down after years of use. The receptionist finally got a new phone.
4. We saw Andrea sitting all by herself. Imagining what Florida was like in March

Những câu hoàn chỉnh là câu:

1. A
2. B
3. B
4. A

Những câu thiếu là những mệnh đề đơn giản, chúng không có chủ ngữ hoặc động từ. Nếu các bạn kết hợp hai phần lại với nhau chúng sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Hãy xem thử những ví dụ dưới đây họ đã làm như thế nào. Với một số câu, chúng ta chỉ cần thêm dấu phẩy. Tuy nhiên, với những câu khác chúng ta phải thêm một số từ mới có thể liên kết mệnh đề với thành phần còn lại của câu.

Ví dụ

1. We are ready for the next task, which is washing the car.
2. Seeing the plane arriving, Heather's family rushed to the gate.
3. Since the phone was broken down after years of use, the receptionist finally got a new one.
4. We saw Andrea sitting all by herself, imagining what Florida was like in March.

Bây giờ, các bạn hãy nhìn bảng dưới đây. Ở mỗi nhóm đều có một câu hoàn chỉnh và một câu thiếu. Hãy chọn xem đâu là câu hoàn chỉnh và viết chữ cái tương ứng vào ô trống bên cạnh.

Word Group A Word Group B
1. About the way he combs his hair. I've noticed something very strange.
2. My aunt is a respiratory therapist. A person who helps people rebuild their lugs and circulatory system.
3. Benjamin saw a piece of key lime pie. His favorite type of dessert.
4. And tried to sell popcorn and candy. We went door to door.
5. During the rest of the afternoon. Everything went smoothly.
6. Icy roads and hazardous weather. We couldn't make the deadline.
7. In the parking ramp near our building. I was fortunate to find a parking spot.
8. And saw the picture of our company's new owner. We read the morning paper.
9. We traveled through the desert all night. Without seeing a single car or building.
10. We walked all over downtown. And applied for part-time jobs at theaters.

Những câu hoàn chỉnh là:

1. B
2. A
3. A
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. A
10. A

Hầu hết những câu thiếu đều là những mệnh đề có thể dễ dàng liên kết với những mệnh đề độc lập cùng cặp để trở thành câu hoàn chỉnh. Các bạn hãy tự mình làm thử rồi so sánh với bản dưới đây.

Hãy nhìn câu 1, 5, 7 và 9. Những câu này bạn chỉ cần tìm mệnh đề độc lập của những mệnh đề phụ thuộc rồi nối chúng lại với nhau, không cần phải thêm dấu câu hay bất kỳ từ nối nào khác là có thể tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. I've noticed something very strange about the way he combs his hair.
5. Everything went smoothly during the rest of the afternoon.
7. I was fortunate to find a spot in the parking ramp near our building.
9. We traveled through the desert all night without seeing a single car or building.

Còn bây giờ chúng ta hãy kiểm tra câu 2 và câu 3. Những câu thiếu này là mệnh đề dùng để giải thích và làm rõ hơn ý của câu hoàn chỉnh. Những mệnh đề này được gọi là mệnh đề đồng vị ngữ. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt dấu phẩy đằng sau từ cần giải thích rồi sau đó thêm vào mệnh đề đồng vị ngữ. Cụ thể:

2. My aunt is a respiratory therapist, a person who helps people rebuild their lungs and respiratory system.
3. Benjamin saw key lime pie, his favorite type of dessert.

Giờ thì bạn hãy xem câu 4, 8 và 10. Những câu này, mệnh đề phụ thuộc là những động từ hoặc hành động tách biệt so với mệnh đề độc lập. Tất cả yêu cầu chỉ là thêm mệnh đề phụ thuộc vào câu hoàn chỉnh.

4. We went door to door and tried to sell popcorn and candy.
8. We read the morning paper and saw the picture of our company's new owner.
10. We walked all over downtown and applied for part-time jobs at theaters.

Cuối cùng, bạn hãy nhìn vào câu còn lại, câu 6. Câu này cần phải thêm từ mới có thể nối phần mệnh đề phụ thuộc với phần câu hoàn chỉnh.

6. We couldn't make the deadline because of the icy roads and hazardous weather.

* Câu thiếu dấu câu, liên từ

Nếu như mệnh đề độc lập là một nhóm các từ có thể đóng vai trò là một câu hoàn chỉnh thì câu thiếu dấu câu hoặc liên từ là câu trong đó các mệnh đề độc lập đi cùng với nhau nhưng không được liên kết bởi dấu câu, liên từ.

Ví dụ

Lynn moved from Minneapolis her job was transferred.
The concert seemed unending it lasted almost until midnight.
We got some gas then we headed off to Omaha.

Ba ví dụ trên đều có thể sửa một cách dễ dàng bằng một trong 3 cách sau:


+) Bằng cách thêm dấu chấm câu và viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ

Lynn moved from Minneapolis. Her job was transferred.
The concert seemed unending. It lasted almost until midnight.
We got some gas. Then we headed off to Omaha.

+) Bằng cách thêm vào dấu phẩy và liên từ như: and, but, or, for, nor, yet, so. Đôi khi các bạn cũng phải thay đổi vị trí của các từ.

Ví dụ

Lynn's job was transferred, and she moved from Minneapolis.
The concert seemed unending, for it lasted almost until midnight.
We got some gas, and then we headed off to Omaha.

+) Bằng cách biến đổi mệnh đề độc lập thành mệnh đề phụ thuộc. Để làm được điều này các bạn cần thêm vào những liên từ phù hợp.

Bằng cách thay đổi từ của mệnh đề hoặc sử dụng những liên từ khác nhau bạn sẽ có nhiều cách để biến đổi. Các bạn hãy vận dụng những liên từ đã được giới thiệu ở phần trước.

Ví dụ

Lynn moved from Minneapolis because her job was transferred.
When her job was transferred, Lynn moved from Minneapolis.
Since the concert lasted almost until midnight, it seemed unending.
The concert seemed unending because it lasted until almost midnight.
After we got some gas, we headed off to Omaha.
We headed off to Omaha after we got some gas.

Bài tập thực hành: Chọn câu hoàn chỉnh.

* Câu sử dụng sai dấu câu

Câu sử dụng sai dấu câu là dạng câu sai cuối cùng các bạn được học trong buổi hôm nay. Thực ra đây chính là loại đặc biệt của câu thiếu liên từ, trong câu này dấu phẩy thường được dùng ở vị trí của dấu chấm phẩy để liên kết hai mệnh đề độc lập mà không dùng liên từ. Dạng câu sai này có thể sửa bằng cách thay dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy hoặc thêm liên từ đàng sau dấu phẩy.

Câu sai Henry lives across the street, he has been there for 25 years.
Câu đúng Henry lives across the street; he has been there for 25 years.
Henry lives across the street, and he has been there for 25 years.
Câu sai Mary heads the search committee, John is the recorder.
Câu đúng Mary heads the search committee; John is the recorder.
Mary heads the search committee, and John is the recorder.
Câu sai Sid gave demonstrations all summer long, he returned in the fall.
Câu đúng Sid gave demonstrations all summer long; he returned in the fall.
Sid gave demonstrations all summer long, but he returned in the fall.

Bài tập thực hành: Đây là cơ hội để các vận dụng những điều đã được học về câu hoàn chỉnh, câu thiếu, câu thiếu dấu câu, liên từ và câu dùng sai dấu câu. Ở mỗi câu bạn hãy quyết định xem đó là câu đủ (S), câu thiếu (F), câu thiếu dấu câu, liên từ (ROS) hay câu dùng sai dấu câu (CS). Hãy viết loại câu bằng chữ viết tắt ở bên cạnh câu.