Bài 6 - Semicolons and Colons (Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3787 | Cật nhập lần cuối: 11/26/2013 6:36:56 PM | RSS
Bài 6 - Semicolons and Colons (Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm)

Bài 6 - Semicolons and Colons (Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm)

Tóm tắt bài giảng

Rất nhiều người nhầm lẫn khi dùng dấu chấm phẩy và dấu hai chấm, nhưng sau bài giảng ngày hôm nay các bạn sẽ biết được chính xác các trường hợp để dùng hai loại dấu câu trên.

Ở bài 3, các bạn đã được học cách dùng dấu chấm phẩy để tách các mệnh đề độc lập của câu. Còn bài giảng hôm nay trước tiên các bạn sẽ được ôn lại cách sử dụng dấu chấm phẩy cũng như các dấu câu khác bạn đã được học.

Sau đó các bạn sẽ được học cách sử dụng dấu chấm phẩy với những trạng từ liên kết và cách dùng dấu chấm phẩy để tách các thành phần ra khỏi một chuỗi.

Ngoài ra cách sử dụng dấu hai chấm trong giao tiếp thương mại và những cách sắp đặt khác cũng được giới thiệu cho các bạn ở bài giảng này.

Bài tập khởi động

Chúng ta sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem các bạn đã hiểu về dấu chấm phẩy và dấu hai chấm như thế nào. Bạn hãy điền dấu chấm phẩy và dấu hai chấm vào những chỗ thích hợp ở cột Problem (Có vấn đề) dưới đây. Sau đó các bạn hãy kiểm tra lại đáp án ở cột Solution (Đã giải quyết).

Problem Solution
Dear Mr. Powell


This letter is a formal complaint regarding service our company received from your representatives at 130 P.M. on January 26, 1996. These are the procedures for which we were billed a complete scotomy, a procedure to rid the machinery of electrostatic material a comprehensive assessment, a procedure for checking all mechanical and electronic parts in the machinery a thorough cleaning, a procedure necessary to keep the machine running efficiently.


This may be what the representative reported to have done however, only the first procedure in the list was finished. Only one of the three items was completed therefore, we should be refunded the amount charged for the other two services.


We are filing this complaint in accordance with your technical manual McDounah New Age Electronics A Complete Manual. This information is found in Volume 2, page 27 ''Customers dissatisfied with our service for any reason have the right to file a full complaint within 10 (ten) days from the date of service.

Such a complaint must be addressed in writing to Mr. Douglas Powell, Service Manager McDounah New Age Electronics Demming, Delaware. Mr. Powell will respond within two days to remedy the alleged problem or to refund the amount in question."
We appreciate your prompt attention to this matter.


Sincerely yours,

Dear Mr. Powell:


This letter is a formal complaint regarding service our company received from your representatives at 1:30 P.M. on January 26, 1996. These are the procedures for which we were billed: a complete scotomy, a procedure to rid the machinery of electrostatic material; a comprehensive assessment, a procedure for checking all mechanical and electronic parts in the machinery; a thorough cleaning, a procedure necessary to keep the machine running efficiently.


This may be what the representative reported to have done; however, only the first procedure in the list was finished. Only one of the three items was completed; therefore, we should be refunded the amount charged for the other two services.


We are filing this complaint in accordance with your technical manual McDounah New Age Electronics: A Complete Manual. This information is found in Volume 2, page 27: "Customers dissatisfied with our service for any reason have the right to file a full complaint within 10 (ten) days from the date of service.

Such a complaint must be addressed in writing to Mr. Douglas Powell, Service Manager; McDounah New Age Electronics; Demming, Delaware. Mr. Powell will respond within two days to remedy the alleged problem or to refund the amount in question."
We appreciate your prompt attention to this matter.


Sincerely yours,


Dấu chấm phẩy


Có ba trường hợp ta có thể dùng dấu chấm phẩy để tách riêng các mệnh đề độc lập của câu.
• Trường hợp đầu tiên là dúng dấu chấm phẩy để tách các mệnh đề độc lập có liên từ đi kèm, điều này cũng đã được đề cập ở bài trước.

Ví dụ
Three doctors began the research project; only one completed it.
Discard the packaging; save the paperwork for accounting.
The hour is over; it's time to stop working.


• Bên cạnh đó, dấu chấm phẩy còn được dùng để tách các mệnh đề độc lập có chứa dấu phẩy, thậm chí ngay cả khi mệnh đề đó có liên từ. Nhờ đó dấu chấm phẩy giúp người đọc nhận biết chỗ ngắt mạch của câu.

Ví dụ
The team needed new equipment, updated training manuals, and better professional advice; but since none of this was provided, they performed as poorly as they had in the previous competition.


• Ngoài ra dấu chấm phẩy còn được dùng để tách các mệnh đề độc lập được kết nối với nhau bởi trạng từ liên kết, đứng đằng trước trạng từ là dấu phẩy.

Trạng từ liên kết là trạng từ dùng để gắn kết các mệnh đề độc lập lại với nhau. Dấu câu đi kèm trạng từ liên kết được đặt khác với những liên từ thông thường.

Cụ thể, mệnh đề độc lập thì được theo sau bởi dấu chấm phẩy còn trạng từ liên kết thì được theo sau bởi dấu phẩy.

Ví dụ
Our copy of the central warehouse catalog arrived after the budget deadline; consequently, our requests are late.
In the book An American Childhood, Annie Dillard recounts her experiences as a child; furthermore, she questions and speculates about the meaning of life.


Đây là danh sách những liên từ kết hợp

Accordingly Furthermore Instead Otherwise
Besides Hence Moreover Therefore
Consequently However Nevertheless Thus

Rất nhiều người nhầm lẫn những liên từ phụ thuộc như because, though, until,while, với những liên từ kết hợp đã được liệt kê ở trên.

Tuy nhiên, mệnh đề bắt đầu bởi những liên từ phụ thuộc chỉ là mệnh đề phụ thuộc, nó không thể đứng một mình.

Còn mệnh đề đi kèm với trạng từ phụ thuộc thì là mệnh đề độc lập, nó có thể tách biệt với những mệnh đề độc lập khác bằng cách thêm dấu chấm câu và viết hoa hoặc dùng dấu chấm phẩy.

Tiếp theo đây là một mẹo để giúp các bạn phát hiện xem liệu từ bắt đầu một mệnh đề có phải là trạng từ liên kết hay không.

Nếu bạn có thể thay đổi vị trí của trạng từ mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa của câu thì đó là trạng từ liên kết. Nếu không thay đổi được thì đó có thể là liên từ liên kết. Ví dụ, ở đây có hai mệnh đề chính:

My paycheck was delayed. I couldn't pay my rent on time.

Và ở đây có hai cách để kết hợp hai mệnh đề lại với nhau:

My paycheck was delayed; therefore, I couldn't pay my rent on time.
I couldn't, pay my rent on time because my paycheck was delayed.

Bạn hãy kiểm tra xem câu đầu tiên có dùng trạng từ liên kết hay không. Bạn có thể di chuyển vị trí của therefore trong câu không? Câu trả lời là có bởi bạn có thể nói rằng: "I couldn't, therefore, pay my rent on time." Vì thế therefore là một trạng từ liên kết.
Bạn hãy làm một bài kiểm tra tương tự để kiểm chứng xem because có phải là trạng từ liên kết hay không. Bạn có chuyển vị trí của because trong mệnh đề không?

Chúng ta hãy làm thử nhé: "My paycheck because was delayed"? Sau khi đổi vị trí, câu trở thành câu sai. Vì thế because là liên từ kết hợp và mệnh đề được giới thiệu không phải mệnh đề chính.

Ngoài ra vẫn còn một trường hợp ta có thể dùng dấu chấm phẩy để tách riêng các mệnh đề độc lập:


• Dấu chấm phẩy được dùng để tách riêng các phần của một chuỗi mà các bộ phận thành phần trong đó có chứa dấu phẩy. Không giống như các phần được tách biệt với nhau bởi dấu phẩy, dấu chấm phẩy được dùng ngay cả khi thành phần có liên từ đi kèm.

Ví dụ
The dates we are considering for our annual party are Thursday, June 5; Saturday, June 7; Sunday, June 8; or Monday, June 9.
When we go to the lake, I am sure to take a pizza pan, a popcorn popper, and pancake griddle; fishing tackle, life jackets, and ski equipment; and puzzles, cards, board games, and my guitar.
The expansion committee is considering locations in Columbus, Ohio; Orange, California; Minton, Tennessee; and Jacksonville, Florida.


Bài tập thực hành: Hãy ứng dụng những gì bạn đã được học để làm bài tập dưới đây. Các bạn hãy thêm dấu chấm phẩy vào chỗ cần thiết ở những câu sau. Đáp án sẽ được đưa ra ở cuối bài.

1. I need a break I've been working for five hours straight.
2. We have branch offices in Paris, France Berlin, Germany Stockholm, Sweden and Budapest, Hungary.
3. We had no problem meeting the deadline however, we were still able to find ways of streamlining production.
4. We ate swiss steak, riced potatoes, steamed broccoli and fresh bread for dinner but we still had room to eat apple pie for dessert.
5. Paige left some of the confidential documents sitting on her desk at work consequently, she worried about their safety all night long.


Dấu hai chấm

Dấu hai chấm dùng để giới thiệu

• Dấu hai chấm sẽ được dùng để giới thiệu một chuỗi các thành phần với điều kiện phần đứng trước dấu hai chấm đã là một câu hoàn chỉnh.

Ví dụ
These people were cast in the play: Andrea, Horatio, Thom, Alley and Benito.
We packed these items for the trip: cameras, dress clothes, scuba equipment, and beach wear.


• Dấu hai chấm sẽ không được dùng nếu chuỗi đó bổ nghĩa cho động từ. Các bạn hãy nhìn những ví dụ dưới đây, chúng đã được viết lại từ những câu trên và khi đó dấu hai chấm không còn cần thiết nữa.

Ví dụ
The people cast in the play were Kristin, Horatio, Thom, Alley, and Benito.
For our trip we packed cameras, dress clothes, scuba equipment, and beach wear.


• Dấu chấm phẩy được dùng để giới thiệu phần trích dẫn chính thức.

Ví dụ
John F. Kennedy ended the speech with these notable words: "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country."


• Dấu hai chấm được dùng để nhấn mạnh một từ, cụm từ hoặc mệnh đề có vai trò làm rõ phần chính của câu. Và phần trước dấu hai chấm cũng phải là một câu độc lập.

Ví dụ
The financial problems our company has been experiencing have been caused by one thing: poor planning. We were missing a vital piece of information: how the basic product design differed from last year's model.


Dấu hai chấm được dùng để chỉ các mối quan hệ phụ thuộc
Dấu chấm được dùng để chỉ các mối quan hệ phụ thuộc trong những trường hợp sau:

• Dùng giữa hai câu trong đó câu thứ hai giải thích thêm cho câu thứ nhất.

Ví dụ
Brenton shouted and threw his fists in the air: He had just set a new world's record.
Nicole put the check into her scrapbook rather than cashing it: It was the first check she had ever earned.
Scott ignored the phone: He knew it was a salesman for whom he had no time..


• Giữa phần nhan đề và phần tiêủ đề của một cuốn sách.

Ví dụ
Internet Starter Kit: A Complete Guide to Cyberspace.
Beyond 2000: A Futuristic View of Time.
O Death, Where is Thy Sting: Tales from the Other Side.

• Giữa quyển, tập và số trang hoặc giữa chương và đoạn.

Ví dụ
World Book Encyclopedia V: 128
New Age Journal of Medicine IX: 23
John 3:16
Genesis 1:1
Psalms 23:2


• Giữa giờ và phút.

Ví dụ
12:53 A.M.
2:10 P.M.


• Sau lời chào của một lá thư thương mại

Các bạn đã được học rằng dấu phẩy được dùng sau lời chào của một lá thư thân mật nhưng dấu hai chấm lại giúp báo hiệu cho người đọc biết rằng phần tiếp theo sẽ là một vấn đề thương mại để họ có thể xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp bức thư chỉ ghi chức danh chứ không ghi tên của người được nhận.

Tuy nhiên trong thư thương mại phần kết thúc của bức thư vẫn được dùng dấu phẩy.

Ví dụ
Dear Mr. Strange:
Cordially yours,
Dear Operations Manager:
Respectfully submitted,


Bài tập thực hành: Hãy chọn đáp án đúng trong số những câu dưới đây. Đáp án sẽ được đưa ra ở cuối bài.

6. a. I found an outline of the procedure in the policy manual, Volume 3:17.
b. I found an outline of the procedure, in the policy manual, Volume 3:17.
c. I found an outline of the procedure in the policy manual Volume 3,17.
7. a. The tornado destroyed most of the buildings on our farm, however the house was untouched by the violent storm.
b. The tornado destroyed most of the buildings on our farm; however the house was untouched by the violent storm.
c. The tornado destroyed most of the buildings on our farm; however, the house was untouched by the violent storm.
8. a. After a week in the woods I need: a towel, a washcloth, a toothbrush, and a bar of soap.
b. After a week in the woods I need a towel, a washcloth, a toothbrush, and a bar of soap.
c. After a week in the woods I need; a towel, a washcloth, a toothbrush, and a bar of soap.
9. a. Dear Subscriber,
Please renew your subscription by 12,00 A.M. on January 5, 1996, to receive the special bonus.
b. Dear Subscriber:
Please renew your subscription by 12:00 A.M. on January 5, 1996, to receive the special bonus.
c. Dear Subscriber;
Please renew your subscription by 12:00 A.M. on January 5, 1996 to receive the special bonus.
10. a. Each day a new shift begins at 8:00 A.M., 4:00 P.M., and 12:00 A.M.
b. Each day a new shift begins at 8:00 A.M.; 4:00 P.M., and 12:00 A.M.
c. Each day a new shift begins at 8:00, A.M.; 4:00, P.M.; and 12:00, A.M.
11. a. I like to play football, a physically challenging sport; chess, a game of logic and strategy; Super Mario World, a mindless Super Nintendo game; and the guitar, a relaxing instrument.
b. I like to play football, a physically challenging sport: chess, a game of logic and strategy: Super Mario World, a mindless Super Nintendo game: and the guitar, a relaxing instrument.
c. I like to play football a physically challenging sport, chess a game of logic and strategy. Super Mario World a mindless Super Nintendo game, and the guitar a relaxing instrument.
12. a. They learned the following information from the interrogation: the suspect's name; the suspect's home address; the suspect's phone number; and the suspect's current employer.
b. They learned the following information from the interrogation the suspect's name, the suspect's home address, the suspect's phone number, and the suspect's current employer.
c. They learned the following information from the interrogation: the suspect's name, the suspect's home address, the suspect's phone number, and the suspect's current employer.


Bài tập nâng cao:

Các bạn hãy xem lại một vài lá thư trao đổi bạn mới được nhận hoặc gửi đi để kiểm tra phần dấu câu. Cụ thể bạn hãy dò lại xem người viết đã sử dụng dấu chấm câu, dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm đúng hay chưa. Nếu chưa đúng bạn hãy sửa lại. Đây sẽ là một bài thực hành tốt để giúp bạn ôn lại phần đã được học.

Đáp án

1. I need a break; I've been working for five hours straight.
2. We have branch offices in Paris, France; Berlin, Germany; Stockholm, Sweden; and Budapest, Hungary.
3. We had no problem meeting the deadline; however, we were still able to find ways of streamlining production.
4. We ate swiss steak, riced potatoes, steamed broccoli and fresh bread for dinner; but we still had room to eat apple pie for dessert.
5. Paige left some of the confidential documents sitting on her desk at work; consequently, she worried about their safety all night long.
6. a
7. c
8. b
9. b
10. a
11. a
12. c