3000 từ vựng cơ bản (Part 12)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3897 | Cật nhập lần cuối: 1/26/2014 1:47:01 PM | RSS


Tiếng Anh có khoản trên 100.000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ trên 100.000 từ?

Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng trước. Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần bạn nắm được khoản 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

So với 100.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ (chỉ bằng 1/33), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vì vậy bạn hãy bắt đầu học ngay bây giờ, mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã rất giỏi tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã thành công.

Hãy cố gắn lên, hãy cùng lopngoaingu.com học 3.000 từ thông dụng của Oxford với âm thanh tập phát âm và nghĩa của từng từ kèm theo.


Word Type Pronounce Meaning
so adv, conj sou 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên so thất để, để cho, để mà
soap n soup 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xà phòng
social adj 'sou∫l 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) có tính xã hội
socially adv ´souʃəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) có tính xã hội
society n sə'saiəti 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xã hội
sock n sɔk 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tất ngắn, miếng lót giày
soft adj sɔft 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) mềm, dẻo
softly adv sɔftli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) một cách mềm dẻo
software n 'sɔfweз 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) phần mềm (m.tính)
soil n sɔɪl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đất trồng; vết bẩn
soldier n 'souldʤə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) lính, quân nhân
solid adj, n 'sɔlid 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) rắn; thể rắn, chất rắn
solution n sə'lu:ʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự giải quyết, giải pháp
solve v sɔlv 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) giải, giải thích, giải quyết
some det, pron sʌm 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) một it, một vài
somebody, someone pron 'sʌmbədi 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) người nào đó
somehow adv ´sʌm¸hau 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác
something pron 'sʌmθiɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) một điều gì đó, một việc gì đó, một cái gì đó
sometimes adv ´sʌm¸taimz 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thỉnh thoảng, đôi khi
somewhat adv ´sʌm¸wɔt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đến mức độ nào đó, hơi, một chút
somewhere adv 'sʌmweə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nơi nào đó. đâu đó
son n sʌn 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) con trai
song n sɔɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bài hát
soon adv su:n 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sớm, chẳng bao lâu nữa. as soon as ngay khi
sore adj sɔr , soʊr 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đau, nhức
sorry adj 'sɔri 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn
sort n, v sɔ:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thứ, hạng loại; lựa chọn, sắp xếp, phân loại
soul n soʊl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tâm hồn, tâm trí, linh hồn
sound n, v sound 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) âm thanh; nghe
soup n su:p 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xúp, canh, cháo
sour adj 'sauə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chua, có vị giấm
source n sɔ:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nguồn
south n, adj, adv sauθ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
southern adj ´sʌđən 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thuộc phương Nam
space n speis 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) khoảng trống, khoảng cách, không gian
spare adj, n speə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thưa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòng
speak v spi:k 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nói
speaker n ˈspikər 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) người nói, người diễn thuyết
special adj 'speʃəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đặc biệt, riêng biệt
specialist n 'spesʃlist 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chuyên gia, chuyên viên
specially adv ´speʃəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đặc biệt, riêng biệt
specific adj spi'sifik 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đặc trưng, riêng biệt
specifically adv spi'sifikəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đặc trưng, riêng biệt
speech n spi:tʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
speed n spi:d 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tốc độ, vận tốc
spell v, n spel 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
spelling n ´speliη 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự viết chính tả
spend v spɛnd 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tiêu, xài
spice n spais 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) gia vị
spicy adj ´spaisi 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) có gia vị


Word Type Pronounce Meaning
spider n ´spaidə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) con nhện
spin v spin 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) quay, quay tròn
spirit n ˈspɪrɪt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tinh thần, tâm hồn, linh hồn
spiritual adj 'spiritjuəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) (thuộc) tinh thần, linh hồn
spite n spait 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự giận, sự hận thù; in spite of: mặc dù, bất chấp
split v, n split 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra
spoil v spɔil 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cướp, cướp đọat
spoken adj spoukn 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nói theo 1 cách nào đó
spoon n spu:n 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cái thìa
sport n spɔ:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thể thao
spot n spɔt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dấu, đốm, vết
spray n, v spreɪ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) máy, ống, bình phụt, bơm, phun; bơm, phun, xịt
spread v spred 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) trải, căng ra, bày ra; truyền bá
spring n sprɪŋ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) mùa xuân
square adj, n skweə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
squeeze v, n skwi:z 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ép, vắt, xiết; sự ép, sự vắt, sự xiết
stable adj, n steibl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ổn định, bình tĩnh, vững vàng; chuồng ngựa
staff n sta:f 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) gậy
stage n steɪdʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tầng, bệ, sân khấu, giai đoạn
stair n steə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bậc thang
stamp n, v stæmp 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tem; dán tem
stand v, n stænd 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đứng, sự đứng. stand up: đứng đậy
standard n, adj 'stændəd 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tiêu chuẩn, chuẩn, mãu; làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn
star n, v stɑ: 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
stare v, n 'steә(r) 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm
start v, n stɑ:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
state n, adj, v steit 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
statement n 'steitmənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự bày tỏ, sự phát biểu; sự tuyên bố, sự trình bày
station n 'steiʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) trạm, điểm, đồn
statue n 'stæt∫u: 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tượng
status n ˈsteɪtəs , ˈstætəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) tình trạng
stay v, n stei 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
steadily adv 'stedili 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) vững chắc, vững vàng, kiên định
steady adj 'stedi 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) vững chắc, vững vàng, kiến định
steal v sti:l 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ăn cắp, ăn trộm
steam n stim 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) hơi nước
steel n sti:l 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thép, ngành thép
steep adj sti:p 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dốc, dốc đứng
steeply adv 'sti:pli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dốc, cheo leo
steer v stiə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) lái (tàu, ô tô...)
step n, v step 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bước; bước, bước đi
stick v, n stick 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
stick out, stick for 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đòi, đạt được cái gì
sticky adj 'stiki 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dính; sánh; bầy nhầy, nhớp nháp
stiff adj stif 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cứng, cứng rắn, kiên quyết
stiffly adv 'stifli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cứng, cứng rắn, kiên quyết
still adv, adj stil 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đứng yên; vẫn, vẫn còn
sting v, n stiɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..
stir v stə: 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) khuấy, đảo
stock n stə: 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) kho sự trữ, hàng dự trữ, vốn


Word Type Pronounce Meaning
stomach n ˈstʌmək 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dạ dày
stone n stoun 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đá
stop v, n stɔp 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dừng, ngưng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngưng, sự đỗ lại
store n, v stɔ: 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
storm n stɔ:m 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cơn giông, b~o
story n 'stɔ:ri 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chuyện, câu chuyện
stove n stouv 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bếp lò, lò sưởi
straight adv, adj streɪt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thẳng, không cong
strain n strein 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự căng thẳng, sự căng
strange adj streindʤ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xa lạ, chưa quen
strangely adv streindʤli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) lạ, xa lạ, chưa quen
stranger n 'streinʤə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) người lạ
strategy n 'strætəʤɪ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chiến lược
stream n stri:m 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dòng suối
strength n 'streɳθ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sức mạnh, sức khỏe
stress n, v 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự căng thẳng; căng thẳng, ép, làm căng
stressed adj strest 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bị căng thẳng, bị ép, bị căng
stretch v strɛtʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
strict adj strikt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nghiêm khắc, chặt chẽ,, khắt khe
strictly adv striktli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) một cách nghiêm khắc
strike v, n straik 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đánh, đập, bãi công, đình công; cuộc bãi công, cuộc đình công
striking adj 'straikiɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nổi bật, gây ấn tượng
string n strɪŋ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) dây, sợi dây
strip v, n strip 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cởi, lột (quần áo); sự cởi quần áo
stripe n straɪp 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sọc, vằn, viền
striped adj straipt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) có sọc, có vằn
stroke n, v strouk 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) cú đánh, cú đòn; cái vuốt ve, sự vuốt ve; vuốt ve
strong adj strɔŋ , strɒŋ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
strongly adv strɔŋli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) khỏe, chắc chắn
structure n 'strʌkt∫ə 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) kết cấu, cấu trúc
struggle v, n 'strʌg(ә)l 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
student n 'stju:dnt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sinh viên
studio n ´stju:diou 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) xưởng phim, trường quay; phòng thu
study n, v 'stʌdi 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
stuff n stʌf 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chất liệu, chất
stupid adj ˈstupɪd , ˈstyupɪd 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) ngu ngốc, ngu đần, ngớ ngẩn
style n stail 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) phong cách, kiểu, mẫu, loại
subject n ˈsʌbdʒɪkt 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chủ đề, đề tài; chủ ngữ
substance n 'sʌbstəns 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) chất liệu; bản chất; nội dung
substantial adj səb´stænʃəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thực tế, đáng kể, quan trọng
substantially adv səb´stænʃəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) về thực chất, về căn bản
substitute n, v ´sʌbsti¸tju:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) người, vật thay thế; thay thế
succeed v sәk'si:d 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị
success n sәk'si:d 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) sự thành công, sự thành đạt
successful adj səkˈsɛsfəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thành công, thắng lợi, thành đạt
successfully adv səkˈsɛsfəlli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thành công, thắng lợi, thành đạt
such det, pron sʌtʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) như thế, như vậy, như là. such as: đến nỗi, đến mức
suck v sʌk 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) bú, hút; hấp thụ, tiếp thu
sudden adj 'sʌdn 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thình lình, đột ngột
suddenly adv 'sʌdnli 3000 từ vựng cơ bản (Part 12) thình lình, đột ngột