3000 từ vựng cơ bản (Part 14)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3569 | Cật nhập lần cuối: 1/25/2014 5:43:13 PM | RSS

Word Type Pronounce Meaning
upon prep ə´pɔn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trên, ở trên
upper adj ´ʌpə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cao hơn
upset v, adj ʌpˈsɛt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) làm đổ, đánh đổ
upsetting adj ʌp´setiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tính đánh đổ, làm đổ
upside down adv ´ʌp¸said 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lộn ngược
upstairs adv, adj, n ´ʌp´stɛəz 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ở tên gác, cư ngụ ở tầng gác; tầng trên, gác
upward adj 'ʌpwəd 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lên, hướng lên, đi lên
upwards adv 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lên, hướng lên, đi lên, về phía trên
urban adj ˈɜrbən 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) (thuộc) thành phố, khu vực
urge v, n ə:dʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc
urgent adj ˈɜrdʒənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) gấp, khẩn cấp
us n, pro ʌs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
use v, n ju:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
used adj ju:st 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đã dùng, đã sử dụng. used to sth/to doing sth: sử dụng cái gì, sử dụng để làm cái gì
used to modal, v 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đã quen dùng
useful adj ´ju:sful 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hữu ích, giúp ích
useless adj 'ju:slis 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vô ích, vô dụng
user n ´ju:zə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) người dùng, người sử dụng
usual adj 'ju:ʒl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thông thường, thường dùng
usually adv 'ju:ʒәli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thường thường
vacation n və'kei∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ; ngày nghỉ, ngày lễ
valid adj 'vælɪd 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chắc chắn, hiệu quả, hợp lý
valley n 'væli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thung lũng
valuable adj 'væljuəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) có giá trị lớn, đáng giá
value n, v 'vælju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) giá trị, ước tính, định giá
van n væn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tiền đội, quân tiên phong; xe tải
variation n ¸veəri´eiʃən 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự biến đổi, sự thay đổi mức độ, sự khác nhau
varied adj 'veərid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thuộc nhiều loại khác nhau, những vẻ đa dạng
variety n və'raiəti 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự đa dạng, trạng thái khác nhau
various adj veri.əs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) khác nhau, thuộc về nhiều loại
vary v 'veəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi
vast adj vɑ:st 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rộng lớn, mênh mông
vegetable n ˈvɛdʒtəbəl , ˈvɛdʒɪtəbəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rau, thực vật
vehicle n 'vi:hikl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) xe cộ
venture n, v 'ventʃə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) dự án kinh doanh, công việc kinh doanh; liều, mạo hiểm, cả gan
version n 'və:∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bản dịch sang một ngôn ngữ khác
vertical adj ˈvɜrtɪkəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thẳng đứng, đứng
very adv 'veri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rất, lắm
via prep 'vaiə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) qua, theo đường
victim n 'viktim 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) nạn nhân
victory n 'viktəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chiến thắng
video n 'vidiou 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) video
view n, v vju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
village n ˈvɪlɪdʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) làng, xã
violence n ˈvaɪələns 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự ác liệt, sự dữ dội; bạo lực
violent adj 'vaiələnt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ
violently adv vaiзlзntli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) mãnh liệt, dữ dội
virtually adv 'və:tjuəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thực sự, hầu như, gần như
virus n 'vaiərəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vi rút
visible adj 'vizəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hữu hình, thấy được

Word Type Pronounce Meaning
transparent adj træns´pærənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trong suốt; dễ hiểu, sáng sủa
transport n 'trænspɔ:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự vận chuyển, sự vận tải; phương tiện đi lại
trap n, v træp 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đồ đạc, hành lý; bẫy, cạm bãy; bẫy, giữ, chặn lại
travel v, n 'trævl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
traveller n 'trævlə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) người đi, lữ khách
treat v tri:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đối xử, đối đãi, cư xử
treatment n 'tri:tmənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự đối xử, sự cư xử
tree n tri: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cây
trend n trend 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) phương hướng, xu hướng, chiều hướng
trial n 'traiəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự thử nghiệm, cuộc thử nghiệm
triangle n ´trai¸æηgl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hình tam giác
trick n, v trik 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) mưu mẹo, thủ đoạn, trò lừa gạt, lừa gạt
trip n, v trip 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
tropical adj ´trɔpikəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) nhiệt đới
trouble n 'trʌbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) điều lo lắng, điều muộn phiền
trousers n ´trauzə:z 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) quần tây
truck n trʌk 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự trao đổi, sự đổi chác
true adj tru: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đúng, thật
truly adv 'tru:li 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đúng sự thật, đích thực, thực sự
trust n, v trʌst 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác
truth n tru:θ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự thật
try v trai 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thử, cố gắng
tube n tju:b 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ống, tuýp
Tuesday (abbr Tue, Tues) n ´tju:zdi 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thứ 3
tune n, v tun , tyun 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)
tunnel n 'tʌnl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đường hầm, hang
turn v, n tə:n 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
TV television 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vô tuyến truyền hình
twice adv twaɪs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hai lần
twin n, adj twɪn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sinh đôi, tạo thành cặp; cặp song sinh
twist v, n twist 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) xoắn, cuộn, quắn; sự xoắn, vòng xoắn
twisted adj twistid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) được xoắn, được cuộn
type n, v taip 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
typical adj ´tipikəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tiêu biểu, điển hình, đặc trưng
typically adv ´tipikəlli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) điển hình, tiêu biểu
tyre n 'taiз 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lốp, vỏ xe
ugly adj 'ʌgli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) xấu xí, xấu xa
ultimate adj ˈʌltəmɪt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cuối cùng, sau cùng
ultimately adv ´ʌltimətli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cuối cùng, sau cùng
umbrella n ʌm'brelə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ô, dù
unable adj 'ʌn'eibl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không có năng lực, không có tài, không thể, không có khẳ năng
unacceptable adj 'ʌnək'septəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không chấp nhận được
unacceptable, acceptable ¸ʌnək´septəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không thể chấp nhận
uncertain adj ʌn'sə:tn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thiếu chính xác, không chắc chắn
uncertain, certain ʌn'sə:tn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không chắc chắn, khôn biết rõ ràng
uncle n ʌηkl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chú, bác
uncomfortable adj ʌη´tkʌmfətəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất tiện, khó chịu, không thoải mái
uncomfortable,comfortable ʌη´kʌmfətəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất tiện, không tiện lợi
unconscious adj ʌn'kɔnʃəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất tỉnh, không có ý thức, không biết rõ
unconscious, conscious ʌn'kɔnʃəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất tỉnh, ngất đi


Word Type Pronounce Meaning
uncontrolled adj 'ʌnkən'trould 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không bị điều khiển, không bị kiểm tra, không bị hạn chế
uncontrolled, control 'ʌnkən'trould 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không bị kiềm chế, không bị kiểm tra
under adv, prep 'ʌndə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới
underground adj, adv ʌndəgraund 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) dưới mặt đất, ngầm dưới đất; ngầm
underneath prep, adv ¸ʌndə´ni:θ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) dưới, bên dưới
understand v ʌndə'stænd 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hiểu, nhận thức
understanding n ˌʌndərˈstændɪŋ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trí tuệ, sự hiểu biết
underwater adj, adv ´ʌndə¸wɔtə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
underwear n 'ʌndəweə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) quần lót
undo v ʌn´du: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tháo, gỡ; xóa bỏ, hủy bỏ
unemployed adj ¸ʌnim´plɔid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
unemployment n 'Δnim'ploimзnt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
unexpected adj ¸ʌniks´pektid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất ngờ, gây ngạc nhiên
unexpectedly adv 'Δniks'pektid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bất ngờ, gây ngạc nhiên
unfair adj ʌn´fɛə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) gian lận, không công bằng; bất lợi
Unfair, unfairly ʌn´fɛə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không đúng, không công bằng, gian lận
unfairly adv ʌn´fɛəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) gian lận, không công bằng; bất lợi
unfortunate adj Λnfo:'t∫әneit 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không may, rủi ro, bất hạnh
unfortunately adv ʌn´fɔ:tʃənətli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) một cách đáng tiếc, một cách không may
unfriendly adj ʌn´frendli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không thân thiện, không có thiện cảm
unhappiness n ʌn´hæpinis 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) nỗi buồn, sự bất hạnh
unhappy adj ʌn´hæpi 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) buồn rầu, khốn khổ
uniform n, adj ˈjunəˌfɔrm 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đồng phục; đều, giống nhấu, đồng dạng
unimportant adj ¸ʌnim´pɔ:tənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) khônh quan trọng, không trọng đại
union n 'ju:njən 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) liên hiệp, sự đoàn kết, sự hiệp nhất
unique adj ju:´ni:k 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) độc nhất vô nhị
unit n 'ju:nit 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đơn vị
unite v ju:´nait 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thân
united adj ju:'naitid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) liên minh, đoàn kết, chung, thống nhất
universe n 'ju:nivə:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vũ trụ
university n ¸ju:ni´və:siti 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trường đại học
unkind adj ʌn´kaind 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) độc ác, tàn nhẫn
unknown adj 'ʌn'noun 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không biết
unless conj ʌn´les 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trừ phi, trừ khi, nếu không
unlike prep, adj ʌn´laik 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) khác, không giống
unlikely adj ʌnˈlaɪkli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không thể xảy ra, không chắc xảy ra
unload v ʌn´loud 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cất gánh nặng, dỡ hàng
unlucky adj ʌn´lʌki 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không gặp may, bất hạnh
unnecessary adj ʌn'nesisəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không cần thiết, không mong muốn
unpleasant adj ʌn'plezənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
unreasonable adj ʌnˈrizənəbəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vô lý
unsteady adj ʌn´stedi 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không chắc, không ổn định
unsuccessful adj ¸ʌnsək´sesful 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không thành công, thất bại
untidy adj ʌn´taidi 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
until, till conj, prep ʌn´til 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trước khi, cho đến khi
Unusual ʌn´ju:ʒuəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hiếm, khác thường
unusually adv ʌn´ju:ʒuəlli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cực kỳ, khác thường
Unwilling ʌn´wiliη 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không muốn, không có ý định
unwillingly adv ʌn´wiliηgli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) không sẵn lòng, miễn cưỡng
up adv, prep Λp 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ở trên, lên trên, lên

Word Type Pronounce Meaning
upon prep ə´pɔn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) trên, ở trên
upper adj ´ʌpə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) cao hơn
upset v, adj ʌpˈsɛt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) làm đổ, đánh đổ
upsetting adj ʌp´setiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tính đánh đổ, làm đổ
upside down adv ´ʌp¸said 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lộn ngược
upstairs adv, adj, n ´ʌp´stɛəz 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) ở tên gác, cư ngụ ở tầng gác; tầng trên, gác
upward adj 'ʌpwəd 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lên, hướng lên, đi lên
upwards adv 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) lên, hướng lên, đi lên, về phía trên
urban adj ˈɜrbən 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) (thuộc) thành phố, khu vực
urge v, n ə:dʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc
urgent adj ˈɜrdʒənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) gấp, khẩn cấp
us n, pro ʌs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
use v, n ju:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
used adj ju:st 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đã dùng, đã sử dụng. used to sth/to doing sth: sử dụng cái gì, sử dụng để làm cái gì
used to modal, v 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) đã quen dùng
useful adj ´ju:sful 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hữu ích, giúp ích
useless adj 'ju:slis 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vô ích, vô dụng
user n ´ju:zə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) người dùng, người sử dụng
usual adj 'ju:ʒl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thông thường, thường dùng
usually adv 'ju:ʒәli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thường thường
vacation n və'kei∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ; ngày nghỉ, ngày lễ
valid adj 'vælɪd 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chắc chắn, hiệu quả, hợp lý
valley n 'væli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thung lũng
valuable adj 'væljuəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) có giá trị lớn, đáng giá
value n, v 'vælju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) giá trị, ước tính, định giá
van n væn 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) tiền đội, quân tiên phong; xe tải
variation n ¸veəri´eiʃən 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự biến đổi, sự thay đổi mức độ, sự khác nhau
varied adj 'veərid 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thuộc nhiều loại khác nhau, những vẻ đa dạng
variety n və'raiəti 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự đa dạng, trạng thái khác nhau
various adj veri.əs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) khác nhau, thuộc về nhiều loại
vary v 'veəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi
vast adj vɑ:st 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rộng lớn, mênh mông
vegetable n ˈvɛdʒtəbəl , ˈvɛdʒɪtəbəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rau, thực vật
vehicle n 'vi:hikl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) xe cộ
venture n, v 'ventʃə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) dự án kinh doanh, công việc kinh doanh; liều, mạo hiểm, cả gan
version n 'və:∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) bản dịch sang một ngôn ngữ khác
vertical adj ˈvɜrtɪkəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thẳng đứng, đứng
very adv 'veri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) rất, lắm
via prep 'vaiə 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) qua, theo đường
victim n 'viktim 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) nạn nhân
victory n 'viktəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) chiến thắng
video n 'vidiou 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) video
view n, v vju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
village n ˈvɪlɪdʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) làng, xã
violence n ˈvaɪələns 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) sự ác liệt, sự dữ dội; bạo lực
violent adj 'vaiələnt 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ
violently adv vaiзlзntli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) mãnh liệt, dữ dội
virtually adv 'və:tjuəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) thực sự, hầu như, gần như
virus n 'vaiərəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) vi rút
visible adj 'vizəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 14) hữu hình, thấy được