3000 từ vựng cơ bản (Part 7)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2880 | Cật nhập lần cuối: 11/30/2013 1:51:34 AM | RSS


Tiếng Anh có khoản trên 100.000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ trên 100.000 từ?

Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng trước. Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần bạn nắm được khoản 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

So với 100.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ (chỉ bằng 1/33), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vì vậy bạn hãy bắt đầu học ngay bây giờ, mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã rất giỏi tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã thành công.

Hãy cố gắn lên, hãy cùng lopngoaingu.com học 3.000 từ thông dụng của Oxford với âm thanh tập phát âm và nghĩa của từng từ kèm theo.

Word Type Pronounce Meaning
mass n, adj mæs 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
massive adj 'mæsiv 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) to lớn, đồ sộ
master n 'mɑ:stə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ
match n, v mætʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được
matching adj ´mætʃiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tính địch thù, thi đấu
mate n, v meit 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bạn, bạn nghề; giao phối
material n, adj mə´tiəriəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình
mathematics, also maths n ,mæθi'mætiks 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) toán học, môn toán
matter n, v 'mætə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
maximum adj, n ´mæksiməm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cực độ, tối đa; trị số cực đại, lượng cực đại, cực độ
may v, modal mei 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) có thể, có lẽ
May n mei 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tháng 5
maybe adv ´mei¸bi: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) có thể, có lẽ
mayor n mɛə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thị trưởng
me n, pro mi: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tôi, tao, tớ
meal n mi:l 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bữa ăn
mean v mi:n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nghĩa, có nghĩa là
meaning n 'mi:niɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) ý, ý nghĩa
means n mi:nz 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) của cải, tài sản, phương tiện. by means: of bằng phương tiện
meanwhile adv miː(n)waɪl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) trong lúc đó, trong lúc ấy
measure v, n 'meʤə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường
measurement n 'məʤəmənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sự đo lường, phép đo
meat n mi:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thịt
media n ´mi:diə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phương tiện truyền thông đại chúng
medical adj 'medikə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) y học
medicine n 'medisn 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) y học, y khoa; thuốc
medium adj, n 'mi:djəm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) trung bình, trung, vưa; sự trung gian, sự môi giới
meet v mi:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gặp, gặp gỡ
meeting n 'mi:tiɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cuộc mít tinh, cuộc biểu tình
melt v mɛlt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tan ra, chảy ra; làm tan chảy ra
member n 'membə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thành viên, hội viên
membership n 'membəʃip 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tư cách hội viên, địa vị hội viên
memory n 'meməri 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bộ nhớ, trí nhớ, kỉ niệm. in memory of: sự tưởng nhớ
mental adj 'mentl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) trí tuệ, trí óc; mất trí
mentally adv ´mentəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) về mặt tinh thần
mention v 'menʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) kể ra, nói đến, đề cập
menu n 'menju 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thực đơn
mere adj miə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chỉ là
merely adv 'miәli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chỉ, đơn thuần
mess n mes 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tình trạng bưa bộn, tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác, bẩn thỉu
message n ˈmɛsɪdʒ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tin nhắn, thư tín, điện thông báo, thông điệp
metal n 'metl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) kim loại
method n 'meθəd 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phương pháp, cách thức
metre n ´mi:tə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mét
mid- combiningform 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tiền tố: một nửa
midday n ´mid´dei 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) trưa, buổi trưa
middle n, adj 'midl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) giữa, ở giữa
midnight n 'midnait 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nửa đêm, 12h đêm
might modal, v mait 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) qk. may có thể, có lẽ
mild adj maɪld 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhẹ, êm dịu, ôn hòa

Word Type Pronounce Meaning
mile n mail 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) dặm (đo lường)
military adj 'militəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) quân đội, quân sự
milk n milk 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sữa
milligram, milligramme (abbr mg) n ´mili¸græm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mi-li-gam
millimetre, millimeter (abbr mm) n ´mili¸mi:tə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mi-li-met
mind n, v maid 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
mine pron, n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) của tôi
mineral n, adj ˈmɪnərəl , ˈmɪnrəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) công nhân, thợ mỏ; khoáng
minimum adj, n 'miniməm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tối thiểu; số lượng tối thiểu, mức tối thiểu
minister n ´ministə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bộ trưởng
ministry n ´ministri 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bộ
minor adj ´mainə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng
minority n mai´nɔriti 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phần ít, thiểu số
minute n 'minit 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phút
mirror n ˈmɪrər 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gương
miss v, n mis 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng
missing adj ´misiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) vắng, thiếu, thất lạc
mistake n, v mis'teik 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm lỗi, phạm sai lầm
mistaken adj mis´teiken 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sai lầm, hiểu lầm
mix v, n miks 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) pha, trộn lẫn; sự pha trộn
mixed adj mikst 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lẫn lộn, pha trộn
mixture n ˈmɪkstʃər 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sự pha trộn, sự hỗn hợp
mobile adj 'məʊbail; 'məʊbi:l 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chuyển động, di động
mobile phone (mobile) n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) điện thoại đi động
model n ˈmɒdl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mẫu, kiểu mẫu
modern adj 'mɔdən 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hiện đại, tân tiến
moment n 'məum(ə)nt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chốc, lát
Monday (abbr Mon) n 'mʌndi 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thứ 2
money n 'mʌni 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tiền
monitor n, v 'mɔnitə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát
month n mʌnθ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tháng
mood n mu:d 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lối, thức, điệu, tâm trạng, tính khí
moon n mu:n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mặt trăng
moral adj ˈmɔrəl , ˈmɒrəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức
morally adv 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) có đạo đức
more det, pron, adv mɔ: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hơn, nhiều hơn
moreover adv mɔ:´rouvə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hơn nữa, ngoài ra, vả lại
morning n 'mɔ:niɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) buổi sáng
most det, pro, n, adv moust 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
mostly adv ´moustli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hầu hết, chủ yếu là
mother n 'mΔđз 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mẹ
motion n ´mouʃən 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sự chuyển động, sụ di động
motor n ´moutə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) động cơ mô tô
motorcycle n 'moutə,saikl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) xe mô tô
mount v, n maunt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) leo, trèo; núi
mountain n ˈmaʊntən 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) núi
mouse n maus - mauz 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) chuột
mouth n mauθ - mauđ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) miệng
move v, n mu:v 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động
movement n 'mu:vmənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sự chuyển động, sự hoạt động; cử động, động tác

Word Type Pronounce Meaning
movie n ´mu:vi 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phim xi nê
movie theater n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) rạp chiếu phim
moving adj 'mu:viɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) động, hoạt động
Mr 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) Ông, ngài
Mrs 3000 từ vựng cơ bản (Part 7)
Ms 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) Bà, Cô
much det, pron, adv mʌtʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhiều, lắm
mud n mʌd 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bùn
multiply v 'mʌltiplai 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
mum n mʌm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mẹ
murder n, v 'mə:də 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tội giết người, tội ám sát; giết người, ám sát
muscle n 'mʌsl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cơ, bắp thịt
museum n mju:´ziəm 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bảo tàng
music n 'mju:zik 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhạc, âm nhạc
musical adj ˈmyuzɪkəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) nhạc, âm nhạc; du dương, êm ái
musician n mju:'ziʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) nhạc sĩ
must v, modal mʌst 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phải, cần, nên làm
my det mai 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) của tôi
myself pron mai'self 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tự tôi, chính tôi
mysterious adj mis'tiəriəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thần bí, huyền bí, khó hiểu
mystery n 'mistəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) điều huyền bí, điều thần bí
nail n neil 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) móng (tay, chân) móng vuốt
naked adj 'neikid 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) trần, khỏa thân, trơ trụi
name n, v neim 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tên; đặt tên, gọi tên
narrow adj 'nærou 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hẹp, chật hẹp
nation n 'nei∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) dân tộc, quốc gia
national adj 'næʃən(ə)l 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) quốc gia, dân tộc
natural adj 'nætʃrəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
naturally adv 'næt∫rəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) vốn, tự nhiên, đương nhiên
nature n 'neitʃə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tự nhiên, thiên nhiên
navy n 'neivi 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hải quân
near adj, adv, prep niə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gần, cận; ở gần
nearby adj, adv ´niə¸bai 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gần
nearly adv ´niəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gần, sắp, suýt
neat adj ni:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sạch, ngăn nắp; rành mạch
neatly adv ni:tli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) gọn gàng, ngăn nắp
necessarily adv ´nesisərili 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tất yếu, nhất thiết
necessary adj 'nesəseri 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cần, cần thiết, thiết yếu
neck n nek 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cổ
need v, modal verb, n ni:d 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cần, đòi hỏi; sự cần
needle n ´ni:dl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cái kim, mũi nhọn
negative adj ´negətiv 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phủ định
neighbour n 'neibə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hàng xóm
neighbourhood n ´neibəhud 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hàng xóm, làng giềng
neither det, pron, adv 'naiđə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không này mà cũng không kia
nephew n ´nevju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cháu trai (con anh, chị, em)
nerve n nɜrv 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) khí lực, thần kinh, can đảm
nervous adj ˈnɜrvəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng
nervously adv 'nз:vзstli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bồn chồn, lo lắng
nest n, v nest 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tổ, ổ; làm tổ

Word Type Pronounce Meaning
net n net 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lưới, mạng
network n 'netwə:k 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mạng lưới, hệ thống
never adv 'nevə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không bao giờ, không khi nào
nevertheless adv ,nevəđə'les 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tuy nhiên, tuy thế mà
new adj nju: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mới, mới mẻ, mới lạ
newly adv ´nju:li 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mới
news n nju:z 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tin, tin tức
newspaper n 'nju:zpeipə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) báo
next adj, adv, n nekst 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa. next to: Gần
nice adj nais 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đẹp, thú vị, dễ chịu
nicely adv ´naisli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thú vị, dễ chịu
niece n ni:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cháu gái
night n nait 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đêm, tối
no exclamation, det nou 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không
nobody (noone) pron 'noubədi 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không ai, không người nào
noise n nɔiz 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tiếng ồn, sự huyên náo
noisily adv ´nɔizili 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) ồn ào, huyên náo
noisy adj ´nɔizi 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) ồn ào, huyên náo
non- prefix 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không
none n, pro nʌn 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không ai, không người, vật gì
nonsense n ´nɔnsəns 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lời nói vô lý, vô nghĩa
nor adv, conj no: 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) cũng không
normal adj, n 'nɔ:məl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thường, bình thường; tình trạng bình thường
normally adv 'no:mзli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thông thường, như thường lệ
north n, adj, adv nɔ:θ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) phía bắc, phương bắc
northern adj 'nɔ:đən 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) Bắc
nose n nouz 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mũi
not adv nɔt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không
note n, v nout 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
nothing pron ˈnʌθɪŋ 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không gì, không cái gì
notice n, v 'nәƱtis 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết. take notice of chú ý
noticeable adj ˈnoʊtɪsəbəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đáng chú ý, đáng để ý
novel n ˈnɒvəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tiểu thuyết, truyện
November (abbr Nov) n nou´vembə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) tháng 11
now adv nau 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) bây giờ, hiện giờ, hiện nay
nowhere adv ´nou¸wɛə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) không nơi nào, không ở đâu
nuclear adj 'nju:kliз 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) (thuộc) hạt nhân
number (abbr No) no, n ´nʌmbə 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) số
nurse n nə:s 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) y tá
nut n nʌt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) quả hạch; đầu
o clock adv klɔk 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đúng giờ
obey v o'bei 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
object n, v (n) ˈɒbdʒɛkt ; (v) əbˈdʒɛkt 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) vật, vật thể, đối tượng; phản đối,chống lại
objective n, adj əb´dʒektiv 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan
observation n obzә:'vei∫(ә)n 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) sự quan sát, sự theo dõi
observe v əbˈzə:v 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) quan sát, theo dõi
obtain v əb'tein 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) đạt được, giành được
obvious adj 'ɒbviəs 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
obviously adv 'ɔbviəsli 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) một cách rõ ràng, có thể thấy được
occasion n əˈkeɪʒən 3000 từ vựng cơ bản (Part 7) dịp, cơ hội