Questions & Answers

Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị của các bạn sinh viên yêu cầu mở chuyên mục Hỏi & Trả lời các vấn đề liên quan đến tiếng Anh. Từ hôm nay quý vị có thể gửi các câu hỏi liên quan đến tiếng Anh và chúng tôi sẽ trả lời trên Website Philocquetoi.com. Quý vị gửi câu hỏi qua email: ha.phiendich@yahoo.com